Werken vanuit de rust

Hoe kom je in de rust – niet alleen in je vakantie maar het hele jaar door?

Advertenties

Weet je, dat het woord ‘vakantie’ in de Bijbel niet voorkomt? Dat begrip kenden ze niet in de tijd van het oude en het nieuwe testament. Vakantie houden is iets van de moderne tijd. Toen het leven in de vorige eeuw steeds drukker werd en de economie vooruitging, en de vakbonden invloed kregen, kwam de roep om vakantie.

In onze tijd hebben we het blijkbaar hard nodig. We zijn het hele jaar bezig, veel mensen lijden onder vermoeidheid en stress, en onze agenda’s staan vol, het hele jaar door. We mogen het dan best zien als een zegen dat we af en toe, en zeker in de zomer, kunnen genieten van een poosje relaxen. We hebben meestal ook wel een budget om vakantie te houden, en dan kun je een reis maken en op een camping of in een hotel verblijven of een vliegreis of een cruise maken. Heerlijk toch?
En voor kinderen die naar school gaan, is ‘zomervakantie’ een heerlijk woord. Na de laatste schooldag hebben ze voor hun beleving een zee van tijd, 6 weken lang, om lekker niet naar school te hoeven en geen huiswerk te maken.

Maar wat zou het een zegen zijn als wij, die uit Gods genade leven, aan de wereld konden laten zien hoe je het hele jaar door ontspannen kunt zijn.

We zijn vaak zo prestatiegericht, we leven vaak vanuit het idee dat je jezelf waar moet maken, omdat je anders niet meetelt en niet goed genoeg bent. We leven met stress, terwijl dat Gods bedoeling niet is. We doen vaak alsof rust een noodzakelijk kwaad is omdat je nou eenmaal niet zonder slaap kunt en relaxen zou alleen iets voor de vakantie zijn, als je aan het eind van het jaar helemaal afgedraaid bent en nodig een paar weken eruit moet om je tankje met energie weer te vullen. En het is jammer genoeg een feit dat veel christenen in dit jachtige leven meegaan en niet positiever denken dan de mensen die zonder God leven.

Zouden we misschien eens af kunnen komen van het idee dat we altijd moeten presteren?
Kunnen we eens van die slavendienst bevrijd worden?

De Bijbel zegt immers: U bent helemaal anders! U hebt Christus zo niet leren kennen! (Efeze 4) We worden opgeroepen om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, en vernieuwd te worden in ons denken. Dat wil zeggen dat we uit ons systeem van presteren mogen komen en dat we alles in het licht mogen zien van Gods Koninkrijk.

Maar hoe werkt dat dan?
Denk er eens even aan hoe alles begonnen is, met de schepping van de mens. In Genesis lezen we dat de schepping van de hemel en de aarde vooraf gingen aan de schepping van de mens. Toen de mens tot leven kwam, had God alles al voor hem en haar klaargezet! De eerste mensen stapten binnen in een prachtige wereld waar alles al compleet was. Hun eerste hele dag in het paradijs op deze aarde was de rustdag, waarop God rustte van Zijn werk. En daarna kwam de mens in het ritme van de 7-daagse week waarin ze dagelijks wandelden met God. Ze mochten gewoon elke dag genieten van Gods schepping en van Gods aanwezigheid.

Nu is dit mooie plaatje natuurlijk wreed verstoord door de val in zonde, zoals in Genesis 3 beschreven staat. Maar gelukkig hield het leven daarmee niet op. God heeft telkens weer relatie met de mens gezocht, en iedereen die ging wandelen met God werd daardoor gezegend.

Als je in die mooie hoofdstukken Genesis 12 tot 25 Abraham volgt, die na de torenbouw van Babel leefde, dan kun je zelfs de indruk krijgen dat die man het hele jaar door vakantie had – zo ontspannen woonde hij in tenten en, of hij nu op reis was of langere tijd ergens woonde, hij wandelde met God. Hij geloofde Gods beloften, hij vertrouwde op zijn God en ook in de moeilijkheden die hij tegenkwam en bij de veldtocht die hij maakte was hij zich zo bewust van Gods zegen over zijn werken dat hij leefde vanuit de rust die God geeft. Alleen toen Abraham een keer de leugen vertelde dat zijn vrouw zijn zuster was, kwam hij in de problemen. Ja, als je zelf gaat proberen om je hachje te redden, dan gaat het je wat kosten…. dan ben je niet meer in de rust ….

En als je dan denkt aan Abrahams nakomelingen, het volk Israël… wist je dat het volk Israël heel veel vrije dagen had? Ze kenden weliswaar geen 4- of 5- daagse werkweek en ze hadden geen vakantierooster, maar vierden wel allerlei feestdagen, het hele jaar door. Hun hele leven werd bepaald door het ritme van de kalender met de feesten van God. Om te beginnen de wekelijkse sabbat, de rustdag aan het eind van de week. En dan alle feestdagen, zoals Pascha, de Eerstelingen, het Wekenfeest, het Loofhuttenfeest, om de bekendste maar eens te noemen. En telkens na 7 jaar het land bewerken, mochten ze een sabbatsjaar houden – een jaar lang vakantie!

Leven volgens het ritme van God maakt je niet overspannen, want onze Schepper kent ons en weet hoe wij het beste functioneren.

En hoe zit het met ons? Wat is Gods wil voor ons als gemeente van Christus? Wij zijn niet geroepen om de joodse feesten te houden, want met Christus is er een heel nieuwe bedeling gekomen. Daarover zegt Hebreeën 4: Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen … Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan ….

Voor ons als heiligen in Christus is het elke dag weer opnieuw ‘Sabbatdag’. Dat is iets moois! Jezus heeft ons in de rust gebracht. Wij rusten in het werk wat Hij volbracht heeft. Onze uitgangspositie is niet: werken, maar: rusten. Rusten in datgene wat God al voor ons gedaan heeft! Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen …

Hebben we dan het hele jaar door vakantie? Vraagt iemand misschien. Het antwoord is: God heeft ons niet lui gemaakt, maar ijverig om voor Hem te leven. Dat is niet inspannend, want alles wat je te doen hebt, in je werk en in je gezin en in Gods Koninkrijk, het hele jaar door, dat heeft God al voor je klaargezet. Je wandelt (je rent dus niet) als een nieuwe schepping met je Schepper, en je mag datgene doen waarin Hij je leidt. Dat is een leven vanuit rust, waarin je alleen datgene doet wat God wil. In Efeze 2 is het zo verwoord: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Dan heb ik tenslotte voor jou een passend advies: wees in je vakantie ijverig om die rust binnen te gaan! Als je dat doel in je vakantie bereikt, dan wandel je het komende jaar voortdurend in Gods tempo: altijd in de rust, altijd relaxed!

 

Dit artikel is ook gepubliceerd op:

https://www.andrewwommack.nl/werken-vanuit-de-rust/

Kijk eens in de kribbe!

‘GEEN GEDAANTE NOCH HEERLIJKHEID’

 • Zou je er wel bij willen zijn, daar in Bethlehem, waar de herders in de stal knielden bij Jezus? Het is ook zo’n mooi romantisch plaatje. Je zou het kindje Jezus zien en heel dicht bij Hem kunnen komen. Je zou Hem kunnen aanraken en zijn vader en moeder kunnen feliciteren. Maar zou je genoeg geloof hebben om in dit kind de Zoon van de allerhoogste God te zien? Hij is zo arm en gewoon, en Hij heeft geen speciale luister om zich heen. Alleen maar doeken en het stro van de kribbe. Is dit dan de vervulling van Gods beloften?

GODS GESCHENK

 • Voor de herders was er geen twijfel mogelijk. Ze hadden het getuigenis van de engelen gehoord, en dat was genoeg bewijs. God is op aarde gekomen, in de gestalte van een baby. Het is Gods geschenk aan de hele mensheid. Gods Woord dat mens geworden is. Gods liefde die tastbaar geworden is.

ONGELOOF?

 • Maar laten we eens goed kijken….. klopt dat wel? Als je goed kijkt ga je twijfelen. Kan het wel dat zo’n gewoon kind, uit arme ouders geboren, de incarnatie van de eeuwige God is? Veel mensen twijfelen als ze dichtbij komen. Ze blijven staan en kijken eens rond, en zien het mooie tafereel in die hut, maar het is niet helemaal zoals je gedacht had. Het is een beetje teleurstellend. Waarom zou God hier liggen, zo hulpeloos? Moet Hij de Redder van de wereld zijn? Hij is niet machtig maar kwetsbaar. Hij is niet groot maar klein. Hij is niet stralend maar onopvallend. Er is geen enkel bewijs dat Hij uit de hemel afkomstig is. Kijk maar, zijn vader en moeder zitten hier toch? Hij heet wel Jezus, Verlosser, maar ik kan mezelf wel aardig redden. Kan dit kind mij helpen? Hij moet zelf nog in alles geholpen worden…

DE SCHRIFT VERVULD

 • Kijk nu eens met ogen van geloof, en laat het tot je verstand doordringen dat er vele woorden uit de Schriften in vervulling zijn gegaan. Vele profeten hebben over Hem geprofeteerd, ze hebben Gods plan tot vervulling gesproken. Dan is nu de Messias echt in Bethlehem geboren, Hij is echt het Goddelijk Kind voor ons, de tweede Adam, de mens die werkelijk is zoals God hem bedoeld heeft, volmaakt en vol liefde, vervuld met de Heilige Geest.

DE COMPLETE OPLOSSING

 • Je kijkt in de kribbe en je ziet in geloof dat Jezus de oplossing is voor al jouw problemen. Misschien heb je wel altijd het gevoel gehad dat God zo ver weg was – maar nu is Hij zo dichtbij, binnen je bereik. Misschien dacht je altijd, dat jij het niet waard was om Hem te ontmoeten, en nu is Hij je komen opzoeken. Misschien heb je altijd gedacht dat Hij afstandelijk en streng was – maar hier is Hij, heel vredig en liefdevol. Buig je maar voor dit Kind, Hij slaapt lekker maar Hij ontvangt intussen jouw liefde en aanbidding.

VENSTER NAAR DE HEMEL

 • De kribbe is eigenlijk een venster naar de hemel. Je ziet in jouw wereld iets van de liefde van God binnenkomen. Er is met je gewone ogen geen heerlijkheid te zien, maar als je met je hart gelooft dan zie je. Wat zie ik dan? Dat Jezus de hemel op aarde brengt. Je bent in hogere sferen, in een nieuwe realiteit waarin Jezus op de eerste plaats staat. Alles op aarde komt in een groot perspectief te staan als je met dit Kind verbonden bent. Je bent nu met Christus gezeten in de hemelse gewesten. 1

SPIEGEL VOOR JEZELF

 • Tegelijk is de kribbe een spiegel waarin je mag kijken om jezelf te zien. Kun je jezelf weerspiegeld zien in Jezus of vind je dat te gek? Zie hoe mooi Hij is, zo gaaf. Geen vlek of rimpel, geen zonde, alleen maar onschuld. Je zal denken: nou, zo ben ik toch niet? Maar zo wil God jou wel maken! God kent jouw gebrokenheid, en Jezus is gekomen om heelheid te brengen. Als je op Hem vertrouwt, dan ga je Hem weerspiegelen. Dan wordt de gaafheid van Jezus ook jouw beeld, dan worden alle oneffenheden gladgestreken, en dan mag je weten: zó ziet God mij, helemaal gaaf en rechtvaardig. Geen zondaar meer, maar bekleed met de gaafheid van Jezus. Door het geloof ben je in Hem en Hij is in jou. Zijn liefde wordt jouw voornaamste eigenschap. Zijn houding van genade is jouw levenshouding geworden. Kijk maar in de spiegel van de kribbe. Zoals Jezus in de wereld is, zo ben jij ook in de wereld. 2 Je lijkt hulpeloos, maar je staat vast in Gods kracht. Je lijkt een zondaar, maar je identiteit is definitief veranderd. Je bent nu een nieuwe schepping. 3 Jezus was verwekt door de Heilige Geest. Jij bent ook tot leven gekomen door de Heilige Geest die in je is komen wonen. Je hebt dezelfde Geest als Jezus, de Geest van God, zo ben je één met Jezus.

BEELD VAN JEZUS

 • Kijk nog eens goed in de kribbe. Het lijkt zo gewoon maar het is zo bijzonder. Jezus die daar ligt is degene die jij bent. Een mens, aangenomen tot kind van God, lid van Zijn gezin. Jezus is je oudste Broer, en je lijkt echt op Hem. Hij is de Zoon in lijnrechte afstamming en jij bent een aangenomen kind, maar God de Vader houdt evenveel van jou als van Jezus. Zijn liefde is onveranderlijk, en kent geen gradaties. De Vader accepteert jou zoals je bent en Hij denkt niet meer aan je zonden. Voor Hem is de zonde namelijk geen enkel probleem – daar heeft je oudste Broer al mee afgerekend! Hij ging in jouw plaats aan het kruis, en droeg jouw ziekten, jouw ellende en vervloeking. Door Zijn striemen ben jij genezen.

OVERWINNAAR

 • Kijk in de kribbe en zie Jezus. Hij is ook de man van alle ellende geworden, Hij is tot zonde gemaakt en heeft het lichaam van de zonde mee het graf ingenomen en daar is het gebleven! Er is een verheerlijkte Jezus opgestaan, met een lichaam dat al het lijden te boven is. De duivel heeft Hem niet in het graf kunnen houden; die rotzak is op zijn eigen terrein verslagen. Jezus is de machtige Overwinnaar. Al je zorgen kun je nu bij Hem kwijt. Al je gedachten aan je falen en mislukkingen verdwijnen gewoon. Al je frustraties worden omgezet in blijdschap. Je voelt hoe Gods liefde alle lasten wegneemt. Je voelt de kracht van God in je stromen – nieuwe levenskracht! En je voelt dat alle dood binnen in je wordt weggespoeld door het levende water. Je wordt verfrist en vernieuwd, je voelt je weer jong en energiek. Dit Kind brengt echt leven in al zijn volheid, dit Kind verjaagt alle angst en pijn en het geeft je weer nieuwe hoop.

HOOP OP VOLMAAKTHEID

 • In de kribbe mag je in Jezus jezelf zien, uiterlijk een gewoon mens – maar in de geest met Jezus verbonden. 4 Je lichaam is nog niet verlost, dat is nog kwetsbaar als een aarden vat dat gebroken kan worden – maar in jou is een kostbare schat. Je geest leeft al eeuwig met Christus, en later zal ook je lichaam in een onderdeel van een seconde getransformeerd worden tot een nieuwe schepping. 5

GOD ZIET JOU

 • Ja, in de kribbe ligt een kwetsbaar mens, maar dat is de buitenkant. God ziet je hart aan. Hoe is jouw hart? Leeft Jezus al in jou, geef je Hem de kans om Zijn leven door jou heen te leiden? Hoe meer je Hem de ruimte geeft, hoe helderder het beeld wordt. God kijkt naar jou met blijdschap en Hij ziet Jezus in jou weerspiegeld. Hij ziet geen zondaar meer, maar Hij ziet Jezus in jou! God ziet jou in de geest, en dat is jouw ware identiteit. Zo word je van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd naar Jezus’ beeld. 6

LEVEN IN OVERVLOED

 • Wow, het is echt waar! Jij leeft niet meer, maar Christus leeft in jou! 7 Die oude vervelende mens met zijn onaardige natuur is dood en de volmaakte Zoon van God leeft in jou en je bent vitaal en vruchtbaar als nooit tevoren!

Wat kan ik jou als lezer van deze blog meegeven?

Heel eenvoudig: kniel neer voor Jezus’ kribbe, geef je leven over aan Hem en ontvang Zijn geschenk van LEVEN IN VOLHEID! 8

 

Tekstverwijzingen:

1Efeziërs 2:6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

21 Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

32 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

41 Johannes 4:4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

51 Korinthe 15:51- 53 Zie, ik vertel u een geheimenis:: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

62 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

7Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

8Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Bekeer je en word gedoopt

Iedereen die dit leest, roep ik op om Gods manier van doen te volgen: je te laten dopen op grond van je getuigenis, als een antwoord op Gods roepstem; om een getuigenis te geven van wat God in je leven heeft gedaan. Daar kun je geen spijt van krijgen!

De Bijbelse doop heeft tot vele discussies geleid, en christenen zijn het er nog steeds niet over eens. Hoe kan dat, is de Bijbel hier niet duidelijk over? Naar mijn mening kan er geen misverstand over bestaan, het Woord is gewoon helder. Ik durf er ook duidelijke uitspraken over te doen, omdat God in de zomer van 2006 in 2 seconden me ervan overtuigde dat ik gedoopt moest worden. Ik was een verklaarde tegenstander van ‘volwassenen-doop’, ik liep in de kerkelijke traditie mee en verdedigde de ‘kinderdoop’. Maar al was ik toegewijd om God te dienen, het bracht me geen zekerheid. Ik twijfelde aan mijn behoud, en ik deed mijn best om daaruit te komen – maar ten diepste knaagde er altijd twijfel.

Achteraf gezien begrijp ik waardoor dit kwam. Ik had nooit een bewuste keus gemaakt om Jezus aan te nemen en mijn last van zonde kwijt te raken door alles aan Jezus te geven. Ik meende dat ik door mijn kerkelijke positie wel op de goede weg was: als kind gedoopt, catechisatie gevolgd, belijdenis van het geloof gedaan, na verloop van tijd naar het Avondmaal, ambtsdrager geworden, veel huisbezoeken gedaan, kortom: ik had mijn kerkelijke plicht gedaan en dan moet het toch wel goed zitten. Dat is de voorgeschreven weg om tenslotte de hemel te bereiken.

In 2006 stonden we in de zomervakantie op camping Het Beloofde Land. Daar was een broeder die campingpastor was en regelmatig een Bijbellezing hield in de kantine. Hij sprak op die dag over koning Saul: hoe hij zijn koningschap goed begonnen was, hoe hij werd geleid door de Heilige Geest, maar hoe hij steeds meer van de weg van God afweek en keuzes maakte tegen Gods wil in. Hij volgde zijn eigen programma, hij raakte steeds verder in de ellende en dat liep uit op een leven zonder God en de duivel kreeg het voor het zeggen…..

Tijdens dit Bijbels onderwijs werd mijn vermeende zekerheid helemaal afgebroken. Ik ontdekte dat ik geen fundament in mijn geloofsleven had omdat ik Jezus niet kende en ik werd er vreselijk onrustig van. Ik vroeg na afloop een gesprek aan met de broeder en die ontving mij de volgende dag in zijn caravan. Hij hoorde mijn verhaal vriendelijk aan en stelde me toen de vraag: “En als je nu vanavond zou sterven, weet je dan waar je heen gaat?” Daar wist ik geen antwoord op. Ik had van alles willen zeggen, maar kon geen woord uit mijn keel krijgen! Toen legde de broeder mij het Evangelie opnieuw uit (alsof ik het nog niet wist) maar nu persoonlijk toegepast. We gingen in gebed en ik bracht mijn last van zonde bij het kruis van Jezus. Wat een bevrijding!!

Ik vertelde het aan Jacolien, en ze begreep er eerst niet veel van. De volgende morgen was ik vroeg wakker en ik lag in bed in onze caravan en dacht na over wat er gisteren gebeurd was. Ik dacht ook over een onderwerp waar ik mee bezig was; de roeping van Abraham. Toen zag ik terwijl ik mijn ogen dicht had, een zacht en mooi licht over de Bijbel schijnen – later begreep ik ook wat dit was: de verlichting door de Heilige Geest. En een moment daarna zag ik in één flits een Bijbeltekst, zoals een powerpoint-dia, witte letters op een donkere achtergrond: “Zie daar is water; wat verhindert mij om gedoopt te worden?”

IK WAS IN 2 SECONDEN OVERTUIGD!

Maar hoe zit het dan met de doop? Wat zegt de Bijbel er nu echt over? Het kostte een jaar van Bijbelstudie, veel gesprekken voeren (vooral met mijn vrouw, wat hebben we veel wandelingen samen gemaakt om te praten over wat ons bezig hield) en veel lezen over de doop, maar langzaam werd alles steeds duidelijker. Iemand zei tegen mij: “Je moet helemaal opnieuw geprogrammeerd worden.” En dat klopt helemaal: dit was een groot stuk vernieuwing van mijn denken.

Een jaar later was ik dan zover, en ondanks alle tegenstand van familie, een dreigend ontslag op de reformatorische basisschool waar ik al 18 jaar werkte, en een komende breuk met de kerkenraad van de Ger. Bondsgemeente, stond mijn besluit vast: ik wilde Jezus volgen en Gods weg gaan. De doop zou plaatsvinden in een privé-zwembad net buiten Veenendaal, samen met nog enkele anderen die lid waren van de Maranatha-gemeente. Op 7 juli 2007 werd de doopdienst gehouden, in het bijzijn van tientallen genodigden.

Dit was echt een keerpunt in mijn leven. Ik liet alle zekerheden los en ging een onbekende toekomst tegemoet. Dat ging niet zonder strijd, meer telkens weer gaf God de uitkomst en in Zijn kracht konden we verder gaan. Jacolien liet zich een half jaar daarna dopen, en daarna volgde onze oudste zoon, en daarna twee dochters, die ieder ook een bewuste keus gemaakt hadden om Jezus te volgen. Als je hun getuigenis hoort, klinkt dat wat zenuwachtig omdat ze er niet van hielden om in het openbaar te spreken, maar je komt onder de indruk van hun jonge geloof in Jezus hun Redder.

Wat een zegen was het, deze ontwikkelingen in ons gezin! Zoals voorganger Cees van Harten het vanmorgen in de dienst in Mozaïek 0318 bracht: “Het Koninkrijk van God is bedoeld om IN ons gezin te komen, om ons te genezen, Gods Koninkrijk komt je gezin binnen als je met elkaar knielt, je zonden belijdt en Jezus aanneemt als Verlosser! Hij IS het Koninkrijk van God!”

Wat heerlijk als je zo met elkaar Gods aanwezigheid opmerkt. Gods aanwezigheid is reëel, Hij komt in ons wonen met Zijn Heilige Geest. Hij vervult ook ons gezin met Zijn liefdevolle aanwezigheid.

Dan kun je vragen: kon dat dan vòòr die tijd niet, was daar de doop door onderdompeling voor nodig? Dan is mijn antwoord: God werkt volgens Zijn principes, dus volgens geestelijke ‘wetten’.

Heel duidelijk zegt Petrus in zijn preek op de Pinksterdag in Jeruzalem:

Heel duidelijk zegt Petrus in zijn preek op de Pinksterdag in Jeruzalem:

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Laat het tot je doordringen: de manier waarop God werkt is heel duidelijk. Volg gewoon Zijn instructies op:

 1. Bekeer je, dat is: wend je tot Jezus om gered te worden
 2. Laat je dopen, dat is volgens de grondtekst: ‘baptizo’, vertaald:‘onderdompelen’(!)
 3. Ontvang de Heilige Geest. Word gedoopt in de Heilige Geest. Geef Hem je hele leven in handen.

Zijn dit moeilijk te begrijpen dingen? Voor mij was het vroeger onbegrijpelijk en het wekte zelfs mijn weerzin op, omdat ik van jongsaf religieus denken meegekregen heb, dat zich vooral baseert op het Oude Testament, en dat vermengt met de verlossing door Christus. Zo verkeren nog steeds vele christenen onder een bedekking, omdat ze onder de wet gehouden worden. Maar in Christus wordt de bedekking weggenomen! 1

Even terug naar het Oude Testament: In het Oude Verbond werkte God ‘van kind tot kind’. 2 Zo werkte God door de lijn van de geslachten in Israël. Abraham en zijn nageslacht waren de kinderen van Gods verbond. Als je eens verder leest in psalm 105 wordt het duidelijk wat dat inhoudt: God beloofde hen het land Kanaän tot een erfelijk bezit! 3 Nou, ik heb nog niet gehoord dat kinderdopers dit gedeelte van de tekst in praktijk hebben gebracht.

De eigenlijke kwestie is: kinderdopers hebben geprobeerd om het Oude Verbond voort te zetten in het Nieuwe. Ze hebben het gezien als een logische lijn: In het OT werden de kinderen (jongetjes) besneden, en in het NT voerde Johannes de Doper de doop in tot bekering en vergeving van zonden, dus de besnijdenis is veranderd in de doop. Als in het Oude Verbond kinderen besneden werden, dan worden dus in het nieuwe Verbond de kinderen gedoopt. Ze horen immers ook bij de gemeente! Bij een gesprek met de predikant van de Ger. Bonds-gemeente, vlak voordat ik gedoopt zou worden, zei hij: “Je laat de kinderen toch niet achter voor de Rode Zee?”

Dit lijkt heel logisch, maar we mogen op grond van het Woord aannemen dat de kinderen ‘geheiligd’4 zijn door de gelovige ouders, tot het moment dat ze zelf een keus in geloof kunnen maken. Dus een jong overleden kind heeft de doop niet nodig om in de hemel te komen. Als het kind de leeftijd ervoor heeft, en dat kan bij ieder kind verschillend zijn, mag het zelf een keus maken om tot Jezus te gaan en gedoopt te worden.

De doop van gelovigen is gebaseerd op Gods keuze voor ons: in Zijn onvoorwaardelijke liefde heeft Hij het offer van Zijn eigen Zoon gebracht, zodat er niemand in de hele wereld verloren hoeft te gaan! 5 Het vereist wel een antwoord van ons, een geloofskeuze: God vraagt ons om in te gaan op het aanbod van genade in Christus. Hij vraagt: Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. 6 En: Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 7 Bekeer u en geloof het Evangelie! 8

Dat is bekering, dat is antwoord geven op Gods roepstem. Bekeer je is dus het eerste, en dan volgt: Word gedoopt! Dit deden ook al die 3000 Joden het op de Pinksterdag, terwijl ze al het teken van het Oude Verbond droegen; zo deed Saulus het ook na drie dagen gebed tot God, en toen God hem door middel van Ananias opzocht in Damascus. Zo deed ook de gevangenbewaarder het toen hij na de aardbeving Christus leerde kennen. Zo werd ook Lydia de purperverkoopster direct gedoopt na haar bekering, enzovoort.

In de kerkgeschiedenis gebeurde dit in de eerste eeuwen, tot er dwalingen binnenslopen en de leer van de kerk verwaterde en de doop werd teruggebracht tot besprenkeling van baby’s.

Laten we er duidelijk over zijn: het Nieuwe Verbond is totaal anders dan het Oude! Het Nieuwe Verbond is gebaseerd op het volbrachte werk van Christus, en wie Hem aanneemt, komt in een totaal andere realiteit terecht: Wie in Christus gelooft, is een nieuwe schepping en wandelt in een nieuw leven met Christus. Die is gestorven: zijn oude mens is dood, 9 en hij is in een nieuw leven opgestaan met Christus!

We moeten niet onderschatten wat dit betekent. Het is een bovennatuurlijk leven, niet een voortzetting van het oude, niet een opgelapte versie van het oude, niet een geestelijk sausje over een onveranderd mens, maar een nieuw leven, gesymboliseerd door de opstanding uit het watergraf!

Dit alles om het werk van Jezus te eren. Wandelen in een nieuw leven is wandelen met Jezus, Zijn leven in jou en door jou heen.

Daarom wil ik iedereen die dit leest, oproepen om Gods manier van doen te volgen, en geen genoegen te nemen met namaak; je te laten dopen op grond van je getuigenis, als een antwoord op Gods roepstem; om een getuigenis te geven van wat God in je leven heeft gedaan. Daar kun je geen spijt van krijgen!

 

 

—-tekstverwijzingen —-

12 Korinthe 3:14-16 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

2Psalm 105:8,9 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft…

3Psalm 105:10,11 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.

4* 1 Korinthe 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

* Efeziërs 6: 1-4 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

* Kolossensen 3:20 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere.

5Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

6Spreuken 23:26 Mijn zoon, geef mij je hart…

72 Kor.5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

8Marcus 1:15 … bekeer u en geloof het Evangelie.

9Romeinen 6:4,5 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

ONTVANG WAT GOD VOOR JE HEEFT

Veel te lang hebben we ons als christenen passief opgesteld. We leefden met het idee, dat we moeten ons in dit leven moeten schikken in ons lot, en wat God over ons bedacht heeft, dat kan ellende of vreugde zijn, we moeten het maar aanvaarden uit Zijn vaderlijke hand. Hij is immers soeverein, en wat Hij over jou brengt dat moet je maar slikken. Soms wil Hij je zegenen en een andere keer kastijdt Hij je…

Mag ik dit beeld eens helemaal omdraaien? Ik heb namelijk ondervonden dat tegenslag en ellende uit een andere hoek komt, dus niet bij God vandaan. Het wijzigen van dit perspectief laat me heel anders in het leven staan. Ik durfde het aan om mijn denken te veranderen en in de eerste plaats aan te nemen dat God goed is en alleen maar goede dingen in mijn leven brengt! Als je het juiste perspectief krijgt, ga je er heel anders mee om. Denk maar eens na: als je gelooft, dat God het goede èn het kwade bewerkt, dan maakt dat je lijdelijk, en kun je bij moeilijke omstandigheden alleen maar bidden: “Wees mij genadig, misschien wilt U mij helpen…” (en wil Hij dat wel??)

Bekijk het nu eens vanuit het perspectief van Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou. Dan zie je dit beeld: God is alleen maar goed en Hij bewerkt alleen maar het ‘goede, welgevallige en volkomene’ 1 in mijn leven. Dan ga je onderscheiden waardoor jouw moeilijke omstandigheden veroorzaakt worden, en dan ga je leren om weerbaar te zijn. Dan ga je leren om tegenstand te bieden tegen iedere bedreiging, tegen ziekte en tegen onheil, tegen vervolging en zelfs tegen de dood.

Wat is dan de bron van jouw tegenslag? Waar komen je depressies, ziekten en financiële zorgen vandaan? Wat is de oorzaak van allerlei relatieproblemen? Ik lees nergens in de Bijbel dat God er de oorzaak van is. Hij heeft er geen plezier in om ons, zijn kinderen, klein te houden en om ons gevoelige afstraffingen te geven, om ons ziekte en andere narigheid te bezorgen. Wat lees ik wel in het Woord over Gods gedachten?

 • God is blij als het goed met ons gaat. Hij vindt er vreugde in als wij in zegen en voorspoed leven. 2 En in de BasisBijbel zie je psalm 149:4 zo vertaald: Want de Heer geniet van zijn volk. Hij zorgt dat het goed gaat met de mensen die leven zoals Hij het wil.
 • Jezus kwam op aarde om het werk van zijn Vader te doen. Wat deed Hij in de drie jaar dat Hij in Israël rondwandelde? Hij predikte het Evangelie van Gods Koninkrijk, Hij genas iedereen die ziek was en Hij nam onze ellende op zich in Zijn lijden en sterven aan het kruis. Dat was de wil van de Vader! Nergens lees je dat Jezus mensen afstootte, of dat Hij iemand weigerde te helpen, of dat Hij mensen aan hun lot overliet omdat ze zondaars waren.

Hieruit blijkt Gods goede wil over ons. God is niet degene die ellende op de wereld brengt. Hij is de God die ons Zijn onvoorwaardelijke liefde aanbiedt. Hij heeft zijn eigen Zoon ervoor over gehad om onze zonde en ellende op zich te nemen. Hij heeft toen alles volbracht was (!) het voorhangsel in de tempel opengescheurd zodat wij vrije toegang tot Hem hebben. Dat houdt in: wie in Christus gelooft, heeft vrije toegang tot God de Vader en tot al zijn zegeningen. 3

En dan zien we toch zoveel christenen die tegenslagen hebben en van de ene ziekte en kwaal in de andere rollen. Wat is dat dan? Vele christelijke leiders en voorgangers zeggen dat het hier op aarde een tranendal is, of ze zeggen dat we nog niet in de volledige openbaring van het Koninkrijk leven. We zijn volgens hen in een ‘tussenfase’, een grijs gebied, waar alles nog ‘ten dele’ is. Later, in het Vrederijk, of in de hemel, hoe je het maar ziet, dan zal de verlossing pas compleet zijn zegt men.

Naar mijn mening is dat een te makkelijke oplossing. Zo kun je het voor zoete koek slikken dat de ene mens ziek is en de andere tegenslagen beleeft, dat er huwelijken stuklopen en dat velen vervolgd worden omwille van hun keuze om Christus te volgen. Dan neem je geen verantwoordelijkheid om de werken van de duivel te ontmaskeren en dan geloof je niet in genezing voor iedereen en voor elke ziekte. Je laat het over aan Gods ‘welbehagen’, dus laat God maar kiezen wie Hij wel geneest en zegent en wie niet. Je zou haast denken, dat dit een variant is op de verfoeilijke leer van de uitverkiezing, waarbij God de ene mens uitkiest voor zaligheid en de andere niet. Het is wel niet zo bedoeld, maar het resultaat is hetzelfde.

En als je kijkt naar de ontvanger: wie aanneemt dat zijn echte verlossing en bevrijding nog moet komen, die neemt genoegen met wat hij nu heeft. Er is immers niks beters voor je beschikt… dan leer je ‘om in tegenspoed geduldig te zijn’ en te hopen op een betere toekomst, want dan ‘worden uiteindelijk al je tranen afgewist.’

Wat mij betreft blijft de vraag staan: Is dit het wat God wil? Of schuiven we misschien hiermee de verantwoordelijkheid van ons af?

De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Het lijkt me heel duidelijk dat we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons doen en laten, voor ons spreken en handelen. Dan nemen we ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze keuzes!

Het is in overeenstemming met Gods gedachten over ons, dat wij hier op aarde verantwoordelijkheid dragen en dat wij heersen over Gods schepping. 4 Dat is de bestemming van de mens op aarde. Adam en Eva werden al aangesteld als beheerders van de Hof en van daaruit zouden ze de hele aarde onder Gods heerschappij brengen. Gods plan met de mensheid is niet veranderd! Jezus heeft ons zelfs hersteld in de positie van autoriteit. Wij regeren met Hem. Hij is het Hoofd en wij zijn de leden die hier op aarde zijn wil uitvoeren.

Dus nu we geconstateerd hebben dat we niet door het noodlot geregeerd worden, en dat God geen ellende in ons leven brengt, wat is dan onze verantwoordelijkheid?

 1. Leer te luisteren naar de Heilige Geest die in je woont. Hij heeft de wijsheid van God in je gelegd, en de kracht van God. Leven uit de Geest geeft je een positie van autoriteit. Je bent voortdurend met Jezus in de hemel verbonden. 5
 2. Leef vanuit het volbrachte werk van Christus. Hij heeft je zonden gedragen dus je bent geen zondaar meer. Hij heeft jouw veroordeling op zich genomen dus voel je nooit meer veroordeeld maar weet dat je door de Vader geliefd bent. Je bent door het geloof rechtvaardig verklaard, dus laat je niet beschuldigen en kleineren. God heeft je zoveel waarde gegeven, dat Hij er zijn Zoon voor over heeft gehad om jou tot Zijn kind aan te nemen. Hij houdt net zoveel van jou als van Jezus! Blijf verbonden met de ware Wijnstok. Laat Zijn leven door je heen stromen. Je kunt daarmee zegen verspreiden om je heen, want het is een stroom van levend water.
 3. Neem de autoriteit over iedere situatie in je leven. Het kan zijn dat de duivel je dwars zit, maar je hebt gezag over al zijn boze werken. Je valt niet meer onder zijn heerschappij. Besef dat je vrijgemaakt bent door de Zoon, en wie de Zoon vrijgemaakt heeft, die is werkelijk vrij. De duivel wil alleen maar stelen, slachten en verderven, maar Jezus is gekomen opdat wij Leven in overvloed zouden hebben! Hij heeft ons gebracht in de vrijheid van de kinderen van God. Met die vrijheid hebben we ook autoriteit gekregen. Als iemand aan je vraagt: “Hoe gaat het nu met je?” dan kun je niet antwoorden: “Onder de gegeven omstandigheden gaat het wel…..” Waarom niet? Je bent nooit ONDER de omstandigheden, je mag erboven staan!
 4. STA OP uit je lijdelijke houding. Laat het lijden niet over je komen, maar weersta iedere aanval in de Naam van Jezus, en op grond van het Woord van God. Het Woord is het zwaard van de Geest. Gebruik dan het Woord net zoals Jezus dat deed. Gebruik het om alle leugens van de duivel te ontmaskeren. Het Woord is de ultieme Waarheid. Gods Woord heeft kracht. Leef uit het Woord, spreek het Woord, en je zult goede resultaten behalen. We geloven dat we over onze omstandigheden regeren als we in autoriteit staan en Gods wil uitvoeren.

Tenslotte: in de afgelopen tijd heb ik gemerkt hoe je jezelf in problemen kunt brengen als je niet in geloof handelt en op je eigen inzicht afgaat. Om af te sluiten dan maar een stukje getuigenis:

Vanaf 2007 weet ik dat ik door God geroepen ben om het Evangelie te verkondigen. Toen heb ik ook mijn leven hieraan toegewijd. Het duurt dan misschien nog een tijd om uitgezonden te worden. Je moet de juiste voorbereidingstijd hebben, en dat is voor iedereen verschillend. Jozef, de zoon van Jakob, moest door een moeilijke periode heen. Het ging zelfs door de gevangenis in Egypte heen. Mozes moest 40 jaar aan het hof van Farao leiderschapskwaliteiten opdoen, en daarna nog 40 jaar in de woestijn. Ook Paulus had na zijn bekering nog 14 jaar nodig om voorbereid te worden op zijn grote opdracht.

Wat mezelf betreft: God leidde mijn weg naar Charis Bible College, daar was ik student van 2011-2013. Daarna nog een derde en vierde jaar als coördinator van een klas studenten, en na die tijd nog verder als vrijwilliger en leider van het gebedsteam. Af en toe ga ik op een zondag voor in gemeenten, ik geef ook een aantal lessen Oude Testament en ‘Het werk van de Heilige Geest’ op de Bijbelschool, en we hebben in Veenendaal met Geloof in Beweging op een paar locaties het Bijbelse genade-onderwijs gebracht, er zijn mensen door gezegend; maar ik heb door de jaren heen bijzondere profetieën gehad over mijn bediening, en daardoor geloof ik dat God nog veel grotere plannen heeft!

Ik verlang (volgens de profetische woorden) naar ‘een’ (‘mijn’) gemeente die aantrekkingskracht heeft op vele mensen uit Nederland. Een gemeente, waar mensen van buitenaf naartoe komen, ook door de week, waar ze zullen komen met de vraag: “Is dit die gemeente waar je genezen kunt worden?” Ik spreek enkele woorden, leg ze de handen op en ze worden genezen! Er komt een geweldige, door de Geest van God geleide ontwikkeling, zeg maar een opwekking!

In het geloof dat God mij precies in deze tijd op de precies de juiste plek zet, ga ik in geloof verder. Ik neem autoriteit over mijn situatie. Ik hoef er niet om te smeken of God Zijn beloften wil vervullen, want Hij wil dat nog liever dan ik! Het is gewoon zeker dat Hij in alles voorziet en zelfs voorzien heeft! Ik mag vrijmoedig uitspreken dat onze Vader ons financieel zal voorzien, en dat Hij in overeenstemming met Zijn Woord mij inkomen zal geven uit mijn bediening!

Kijk, als God je ergens voor roept, dan heeft Hij de kosten al lang berekend….

Ik ben dus al in geloof opgestaan om Gods beloften in ontvangst te nemen! Durf jij dat ook?

God weet wat Hij gedaan heeft door mij te roepen. Ik durf daarom te zeggen dat ons financiële probleem niet meer ons probleem is, maar het komt op Zijn rekening. Jezus heeft immers al voor mijn schuld(en) betaald!?

Wow, zonet kreeg ik via Messenger een tekst binnen:

“God beloont niet, Hij zegent je vanuit Zijn liefde!”

Gaaf toch, exact op het goeie moment, God is zooo goed!

————————————————————————————————————

Luister en kijk ook eens naar het geweldige onderwijs van Andrew Wommack over ‘Een betere manier van bidden’: https://youtu.be/WcRCgI_K_4Q

TEKSTVERWIJZINGEN:

1Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

2Psalm 35:27 De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar.

32 Korinthe 1:20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

5Kolossenzen 1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid.

THERE IS MORE

We doen geweldige ontdekkingen in onze tijd: het normale christelijke leven is niet gewoon meer….

Er klinkt een nieuwe slogan in veel christelijke gemeenten: THERE IS MORE! MORE OF YOU!
Wat gaaf dat dit in christelijk Nederland gehoord wordt. Men is niet tevreden meer met de status quo, de gewone gang van zaken in de kerk. Lange tijd hebben we de oude kerkelijke belijdenissen gekoesterd, maar Gods werk is niet te vatten in menselijke dogma’s. Gods werk in Zijn gemeente en in de wereld gaat door, en er worden nieuwe dingen geopenbaard uit het Woord.

Dit is al een aantal jaren aan de gang – op conferenties en genezings- en opwekkingsdiensten gebeuren wonderen en tekenen door de kracht van de Heilige Geest. THERE IS MORE! zegt men. Er is meer dan het gewone, nog meer dan we denken. Het is een realiteit waar je door geloof in stapt: God wil nog meer geven, Hij staat klaar om MEER openbaringen te geven en MEER van Zijn liefde te laten zien en MEER mensen te genezen.

Ik ben er zeker van, dat de Heilige Geest klaar staat om in actie te komen! We hoeven niet eens meer te bidden of Hij het wel wil; Hij is altijd de Geest van overvloed, Hij is de Aanwezige die ons wil vullen tot het overstroomt. Hij heeft altijd MEER! Waar ligt het aan, als wij nog niet meer ervaren dan we gedaan hebben? Misschien omdat we er nog wat huiverig voor zijn, of omdat we er niet zoveel van weten?

Eén ding is wel duidelijk: er is meer Bijbels onderwijs over het werk van de Heilige Geest nodig! In deze blog wil ik een aanzet geven om een Bijbelse basis te leggen, al kan dat natuurlijk nooit in één aflevering. Daarom zal dit item regelmatig terug komen.

Okay, ready for take off? We beginnen in het Oude Testament. Daar wordt al veel beschreven over de Heilige Geest.

 • In het begin van de schepping zweefde de Geest over de wateren, en Hij verwekte al het leven wat op aarde is. Hier is al direct uit af te leiden dat de Geest van God leven geeft, en zonder Hem bestaat er geen leven! Zonder God is alles dood. Toen in het paradijs Adam en Eva in zonde vielen, verleidde de duivel hen om God te wantrouwen en ze luisterden ook nog naar die slang; het ging niet om die ene hap van die ene vrucht van die ene boom, maar om het feit dat ze tegen Gods liefde ingingen en daardoor de relatie met God op het spel zetten. De mens gaf ruimte aan een vreemde invloed, en ze onderwierpen zich aan satan en gaven hun van God ontvangen autoriteit aan Gods vijand. Toen kwam de dood in de wereld. Dat betekent niet alleen, dat de mensen aan het eind van hun leven zouden moeten sterven, maar dat de Geest van God zich terug trok, en zo was de directe connectie met God verbroken.

Toch bleef de Geest van God bezig om de mens te bereiken. Hij sprak zelfs tot Kaïn die net zijn broer vermoord had.

 • We lezen in het vervolg van het Oude Testament dat er allerlei mensen speciaal door de Geest van God geleid werden, bijvoorbeeld Jozef die door de Geest van God dromen uitlegde, en Bezaleël en Aholiab die de tabernakel als woonplaats van God hebben vormgegeven. Zulke dingen zijn onmogelijk zonder Gods Geest, want alleen Hij kan de betekenis van visioenen duidelijk maken en alleen Hij kan laten zien hoe de woonplaats van God gevormd moet zijn.
 • Je leest over de richters van Israël hoe ze door de Geest geleid het volk hebben verlost, en over koning Saul, dat hij twee keer helemaal door de Heilige Geest overmand werd en ze zeiden van hem: Is Saul ook onder de profeten? 1 En dan de profeten Elia en Elisa – in deze tijd is er zo’n krachtige aanwezigheid van Gods Geest! Als zulke wonderen in onze tijd zouden gebeuren….. ze zouden hier kritiek op krijgen: “Is dit wel van God? Dit is wel eng, God is toch een God van orde en Hij laat mensen toch niet vallen in de Geest en buiten zichzelf treden?” Vele christenen denken dat dit niet Gods manier van doen kan zijn. Maar God verandert niet en Zijn manier van werken is niet anders geworden! Zoals God in het OT de profeten en de richters en de koningen inspireerde, en mensen buitengewone dingen liet doen, zo wil Hij dat nog veel meer in onze tijd doen, want wij leven in de tijd van de Heilige Geest.
 • Zelfs de profeten in het Oude Testament zoals Jesaja en Ezechiël spreken tientallen malen over de Heilige Geest die God geeft en die mensen vervult en wonderen doet op aarde. En vergeet Daniël niet, die zo geleid werd door Gods Geest, dat hij profeteerde over de exacte tijd van het sterven van de Messias in Jeruzalem, en zelfs over het einde van de wereld-tijd! Elke profeet kon alleen maar spreken vanuit Gods Geest want anders zouden zijn woorden zinloos geklets zijn.

De Heilige Geest zalft mensen met kracht en met wijsheid, Hij geeft dromen en visioenen aan iedereen die ervoor open staat. Hij zalft niet alleen enkele mensen zoals Martin Koornstra en Jan Zijlstra om wonderen te doen zodat er mensen gaan genezen….. God wil iedereen met Zijn liefde en kracht vervullen!

In de tijd vanaf de middeleeuwen heeft de kerk een vertekend beeld van het werk van God op aarde gehad. Men maakte onderscheid tussen ‘gewone’ gelovigen en ‘geestelijken’. Die laatste hadden dan de Heilige Geest ontvangen, of, in elk geval, ze hadden de autoriteit om geestelijk leiding te geven. Het kerkvolk erkende hun gezag, en erkende daarmee zijn eigen onwetendheid. Je kunt beter lui zijn dan moe; het is makkelijker dat een ander verantwoordelijkheid over je heeft dan dat je het zelf moet pakken.

Nou, genoeg hierover. Dit is niet Gods systeem! THERE IS MORE!

God heeft al door de profeet Joël laten uitspreken: “IK ZAL in de laatste dagen Mijn Geest uitstorten op ALLE vlees…..” 2 Wat is dus Gods manier van doen? Dat Hij ALLE gelovigen wil vullen met Zijn aanwezigheid! Niet alleen ‘geestelijken’ en ‘dienaren van het Woord’ en ‘genezers’, maar iedereen, ‘alle vlees’! Natuurlijk hebben we het hier over gelovigen in Christus, en niet over ongoddelijke en ongelovige mensen.

THERE IS MORE!

Kijk nu eens naar Jezus, de volmaakte mens. Hij leefde vanuit Gods Aanwezigheid, in innige verbondenheid met de Vader. Hij liet zich helemaal leiden door de Heilige Geest in Hem. Zonder die Geest zou Jezus ook niet meer geweest zijn dan een gewoon mens. Vergelijk dit met Simson. Toen de Geest van God Simson verliet, was die machteloos, niet anders dan een gewoon mens. 3 Zonder de Heilige Geest zou Jezus ook geen enkel teken en niet één wonder hebben kunnen doen. Jezus kon alleen maar het werk van de Vader doen als Hij de connectie met de Vader door de Heilige Geest zuiver hield! Gelukkig is Jezus niet in zonde gevallen. Zijn relatie met de Vader is zuiver gebleven. Jezus was volmaakt één van Geest met zijn Vader.

Maar dat was Jezus, wat zegt dat over mij?” kun je vragen. Nou, ik bedoel te zeggen dat als Jezus het zelfs niet zonder de Heilige Geest kon, dat wij zeker niet zonder Hem kunnen! Zonder de Heilige Geest is onze godsdienst ‘lucht en leegte’. Zonder de Heilige Geest IN ONS is er geen connectie met God! Geen relatie, geen leven….

Maar door de Heilige Geest zijn we een nieuwe schepping.4 Er is leven in overvloed, de gaven van de Geest stromen, en we leiden een bovennatuurlijk leven! (De duivel heeft dat nageaapt, die maakt overal een valse versie van en zo is het New Age – denken ontstaan. Het lijkt bedrieglijk veel op een leven uit de Geest, maar het is in werkelijkheid leven uit de onheilige geest, dus vanuit dezelfde demonische geest die de eerste mensen verleidde.)

Ik ga het nu niet hebben over allerlei geestelijke uitingen, maar ik wil wel vaststellen dat de Heilige Geest niet binnen onze kaders werkt. Hij is soeverein om bijzondere dingen te doen omdat Hij God is. Als we ons overgeven aan Hem, dan gaat het leven van God door ons heen stromen, in overeenstemming met Jezus’ profetische woord: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien!” (Johannes 7:38)

Je kunt je afvragen: Hoe kom ik hieraan? Wat is nu het begin van dit bovennatuurlijke leven, hoe kun je dat levende water putten uit Gods Geest?
Het Bijbelse antwoord is: door de doop in de Heilige Geest. Dat wil zeggen: Geef je helemaal over aan Hem, en laat Hem alle gaven activeren die Jezus bij je bekering in je gelegd heeft.

Pas dit eens op jezelf toe. Vraag eens rustig aan jezelf: ben ik bereid om de Heilige Geest alle ruimte te geven? Erken ik Hem als de Heer van mijn leven, als God Die mijn hart vervult en Die mij liefheeft en mij in alles leidt?
Je zou iedere
ochtend kunnen zeggen als je wakker wordt: “Goeiemorgen Heilige Geest, wees welkom! Vandaag krijgt U weer alle ruimte om Jezus in mij en door mij heen te openbaren.”
Als je zo leeft, ga je steeds meer ervaren dat Hij liefdevol is en jou in je positie als rechtvaardige bevestigt. Je kunt niets doen zonder Hem, maar mèt Hem zijn alle dingen mogelijk.

Je merkt dat Hij met jou meegaat want Hij is constant aanwezig (Hij woont IN je!) en Hij laat je steeds meer beleven met Hem. Het is een bovennatuurlijk leven. Je hoeft niet tevreden te zijn met een huisje-boompje-beestje-leven van de wieg tot het graf…. Nee, jouw bestemming is wandelen in relatie met God. Een hemels leven, hier en nu begint het. Dus niet in een verre toekomst na je dood, maar al hier op aarde leer je leven uit de Geest.

Wat gebeurt er dan concreet? Een paar dingen:
* Je hoort Gods stem,
* Je aanbidt Hem in Geest en in waarheid,
* Je krijgt dromen en visioenen,
* Je legt zieken de handen op en ze genezen,
* Je verspreidt zegen om je heen,
* Er is een getuigenis van Jezus,
* God doet wonderen om jou te zegenen,
* Familieleden komen tot geloof,
* Evangeliseren wordt een levensstijl,
* Je overwint je angsten en je zonden.

Ik verlang naar MEER van God! Jij ook?

Graag wil ik verwijzen naar een paar mooie getuigenissen:
Jezus geeft sneller herstel
Weg met onzekerheid en depressie!
Getuigenis van Crachella
God is groter!
Van kanker genezen

 

——- tekstverwijzingen bij de blog ——

1 1 Samuël 10 – 10 Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem, en hij profeteerde in hun midden. 11 Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij – zie! – met de profeten profeteerde, zei het volk, de een tegen de ander: Wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten?

2  Joël 2:28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

3  Richteren 16:17  Toen vertelde hij haar alles en zei tegen haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als nazireeër aan God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden, en als alle mensen zijn.

4 2 Korinthe 5:17  Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Is de opname op 23 september?

Naar aanleiding van mijn vorige blog, over het teken aan de hemel op 23-09-2017 kwamen er vele vragen. Daar wil ik verder op ingaan. Veel leesplezier!

Komt Christus werkelijk terug op 23 september? Of wordt de gemeente op die dag opgenomen?
In deze blog wil ik je laten zien dat er eerst iets anders gaat gebeuren. In de afgelopen week, terwijl ik hierover nadacht werd ik van allerlei kanten hierin bevestigd. God brengt allerlei dingen wonderlijk bij elkaar.
Om te beginnen wil ik zeggen: laten we niet krampachtig doen. De tekenen zijn duidelijk, maar God heeft geen tijdsplanning gegeven. Op 23-09-2017 komen heel veel dingen op een bovennatuurlijke manier bij elkaar, maar God de Vader zegt: “Maar nog is dit het einde niet.” 1 Vergeet ook niet dat het grote teken aan de hemel een TEKEN is, en niet de gebeurtenis zelf.

Het is wel zeker, dat de tekenen aan de hemel, samen met alle gebeurtenissen op aarde, ons veel te zeggen hebben. Ze zeggen: Jezus Christus komt spoedig! Spotters zeggen dan: “Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want van het begin van de wereld af blijft alles zoals het is….” 2 Serieuze christenen reageren heel anders. Een aantal mensen uit Thessalonica in de Bijbelse tijd waren er heel erg gefocust op de wederkomst. Sommigen waren al gestopt met werken want het had toch geen zin meer. Als Jezus zo gauw terugkomt, waarom zou je nog moeite doen?

De Bijbel zegt: God de Vader heeft de tijden in Zijn macht. 3 God heeft nu nog steeds geduld en verlengt de genade-tijd. Misschien zijn nog niet alle profetieën over Israël en de wereld vervuld… misschien heeft God gezien dat nog niet alle mensen met het Evangelie bereikt zijn – er kunnen misschien nog meer mensen gered worden! God wil immers niet dat er één verloren gaat! Misschien komen mensen nog tot bekering door de tekenen van deze tijd, al die enorme gebeurtenissen die geen mens in de hand kan houden: klimaatverandering, smeltende ijskappen, de ene orkaan na de andere, zonsverduisteringen, vele oorlogen en zelfs een dreigende wereldoorlog, verdeeldheid in de regeringen (VS, Nederland), Israël ligt onder vuur, de homobeweging gooit waarden en normen weg, vele abortussen worden gepleegd, milieurampen worden door de mens veroorzaakt…

Tussen twee haakjes: ik geloof niet dat al die rampen door God veroorzaakt worden! God is niet degene die met niets ontziende oordelen de wereld straft. Het is eerder het kwaad van de mens dat de natuur ontwricht. Niet alleen de milieuvervuiling, maar ook de opgestapelde wandaden en het geweld wat de mensheid ontketend heeft, de negativiteit van goddeloze mensen waardoor Gods natuurwetten ten kwade gebruikt worden en de grote plaats die allerlei godsdiensten aan de duivel hebben gegeven. Die doet immers niets anders dan stelen, slachten en verderven, terwijl Jezus Leven en overvloed geeft.4 Eigenlijk is alle gecumuleerde zonde de oorzaak van al de rampen! De maat van het kwaad is vol, de pot kookt over, de inhoud stroomt alle kanten op. Het lijkt op een vulkaanuitbarsting.

Dus God stuurt geen plagen over de wereld? En de tien plagen in Egypte dan? Het is duidelijk dat God hier wel de hand in had. Maar, er is een verschil: dat was in de tijd van het Oude Testament; toen ging God anders met de mensheid om, met Israël en de volken.
We leven nu in de genade-tijd, dankzij het volbrachte werk van Christus. Er is geen veroordeling meer voor allen die in Christus zijn, en God wil niets liever dan ieder mens met deze genade-boodschap bereiken! Gods liefde voor ieder mens is onvoorwaardelijk. Jezus heeft al aan alle voorwaarden voldaan, dus God biedt de hele wereld Zijn genade aan. Hij wil echt niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat de grootste en gemeenste terrorist behouden wordt.

Ik denk dat je deze vraag kunt hebben: Waarom bekeert God dan alle mensen niet, de Heilige Geest kan hen toch overtuigen?

Mijn antwoord is: Zo werkt God niet. Hij heeft ons allen een vrije wil gegeven, en die respecteert Hij ook. Hij zal niemand dwingen om te geloven. Hoe komen mensen dan tot bekering? Doordat God mensen stuurt om hen het Evangelie te vertellen! 5 En wie stuurt God? Hij stuurt ons! Hij heeft ons geroepen om getuigen van Jezus te zijn en het Evangelie te verkondigen onder betoning van Geest en kracht, met tekenen en wonderen! Het Koninkrijk van God bestaat immers niet in woorden maar in kracht! 6

Vaak hebben we dit maar op zijn beloop gelaten. We hebben als christenen het comfort van de wereld binnengehaald en we hebben ons laten verleiden door het wereldse amusement. We zijn zo vaak onzichtbaar geweest, onhoorbaar en krachteloos; verdeeld in allerlei stromingen, elkaar beconcurrerend. We hebben van de Bijbel een geschiedenisboek gemaakt, de beloften vergeestelijkt en de Heilige Geest in de bezemkast gestopt. We hebben het Oude en het Nieuwe Verbond gemixt en er een lichtverteerbaar soepje van gemaakt. Genade en wet door elkaar, geloof en werken verward, de betekenis van de Doop is verwaterd, de Verbondsmaaltijd is krachteloos gemaakt, de Geestesgaven worden ontkend of verwaarloosd ….

IS HET NIET HOOG TIJD DAT DE GEMEENTE IN HAAR WARE BESTEMMING GAAT WANDELEN, NAMELIJK IN DE KONINKLIJKE MACHT EN IN DE LIEFDE VAN GOD?” 7

Wat is er nodig in deze verwarrende tijd? Naar mijn mening een krachtige gemeente die Jezus in deze wereld laat ZIEN en die Zijn werken DOET!

Tegen alle oprukkende goddeloosheid de aanwezigheid van de Heilige Geest IN ONS!
Tegenover alle negativiteit de geopenbaarde genade van God!
Tegenover de duivelse haat de liefde van God!
Tegenover de oprukkende horden van de antichrist een gemeente die de wereld wint voor Jezus!
Tegenover allerlei religieus denken dat je als zondaar neerzet, een gemeente die wandelt in de kracht van God, en die haar autoriteit kent en uitoefent! 8

De schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God.

In Rom 8 vers 22 staat: Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
De hele schepping zucht. Let op: de schepping is niet in stervensnood, dat willen milieu-activisten ons doen geloven, die schrijven op viaducten dat de aarde sterft, maar de schepping is in barensnood! De schepping wacht niet op het einde, de afbraak, de atoombom, maar op de “onthulling van de zonen Gods”. En als we dan eens terug gaan naar het teken van Openbaring 12, wat zien we daar staan? “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind….” Een mannelijk kind! Dat komt over als: ‘een volwassen kind’.

Daar heb ik over nagedacht. Wat wil dit zeggen? Een geboorte van een volwassen kind…(!) Mijn uitleg werd van verschillende kanten bevestigd, zoals ik hierboven al aangaf. Het teken in Openbaring 12 hoeft niet in eerste instantie te gaan over de opname van de gemeente (als tweede vervulling blijft dit nog wel staan!) maar het gaat allereerst over de geboorte van een volwassen gemeente van Christus. Hij komt als Bruidegom pas terug als zijn bruid volwassen is! 9

De conclusie is dan: wij als gemeente van Christus moeten in deze tijd snel volwassen worden. We mogen nu gaan staan in onze positie als een gemeente die het kinder-stadium achter zich gelaten heeft. Het kinder-stadium kenmerkte zich door krachteloosheid en onderlinge ruzies, door blijven hangen in het Oude Verbond (o.a. ten gevolge van de ‘kinderdoop’) en het gemis aan de kracht van de Heilige Geest. Het is Gods wil, dat wij als gemeente gaan opstaan in Zijn kracht. Dit is de geboorte van het mannelijk (volwassen) kind! Heel de schepping ziet hier reikhalzend naar uit!

Dus: waar is het grote teken van Openbaring 12 voor bestemd? In de eerste plaats om ons als christenen wakker te schudden! Het is een teken voor ons, dat uitroept: maak je klaar, de Bruidegom komt! Blijf niet zitten in je kerkgebouw en in je kinderlijke denken, maar word vernieuwd in je denken. Geef de Heilige Geest alle ruimte om Jezus IN jou en DOOR JOU HEEN te openbaren! Ga erop uit in de wereld, want de wereld heeft jullie nodig! De hele schepping wacht op jullie!

Aan de ene kant rukken de horden van de antichrist op: strijders met zwarte vlaggen en bebloede messen; ze sluipen temidden van stromen vluchtelingen Europa binnen om christenen te onthoofden en onze beschaving met Joods-Christelijke wortels op te blazen, en hun einddoel is om overal ter wereld de sharia in te voeren en ‘Mahdi’ (= de persoonlijke antichrist) in plaats van Christus op de troon in Jeruzalem te zetten. Achter de schermen, in de hemelse gewesten, woedt een enorme geestelijke strijd, de eindstrijd om de wereld te (over)winnen; de zichtbare component hiervan is de aarde die kreunt, die schudt en wankelt.

Onze opdracht als gemeente is dan, om afstand te doen van het verderfelijke wereldsysteem 10 en te kiezen voor een radicale overgave aan Christus zodat Zijn heerschappij zichtbaar wordt.

Laat je wakker schudden, sta op! 11 Stap in je autoriteit als kind van God, streef naar de geestelijke gaven, openbaar Jezus in de wereld, laat tekenen en wonderen in Zijn Naam gebeuren: werp demonen uit, genees de zieken, wek doden op, want heel de schepping wacht op Jezus – door jou heen!

Nogmaals:

HET IS HOOG TIJD DAT DE GEMEENTE IN HAAR WARE BESTEMMING GAAT WANDELEN, NAMELIJK IN DE KONINKLIJKE MACHT EN IN DE LIEFDE VAN GOD!!”

—————————————————————————————–

Luister eens naar het voortreffelijke onderwijs van Jan Vossen op You Tube:
De huidige wereldcrisis en de wederkomst

——————————————————————————————
— tekstverwijzingen:

1 Mattheüs 24:6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

2 2 Petrus 3: 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

3 Handelingen 1:7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, …

4 Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

5 Romeinen 10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

6 1 Korinthe 4:20 Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

7 Citaat van Auke Teernstra, CBC, Naarden

9 Openbaring 19:7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

10 Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

11 Romeinen 13:11,12 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

23-09-2017

De wederkomst van Christus is nabij! Misschien op 23 september?

Waarom wordt er zo enorm veel gepubliceerd over 23 september 2017? Is het de zoveelste hype? De zoveelste profetie over de wederkomst van Christus?

Eén ding mag alvast duidelijk zijn: het teken wat aan de hemel gaat verschijnen, is uniek! Er is nooit sinds de schepping zo’n constellatie aan de sterrenhemel geweest, en er zal ook nooit meer een herhaling komen. Veel christelijke leiders proberen dit te bagatelliseren, maar laat je niets wijsmaken!
Er wordt bijvoorbeeld gezegd: Ieder jaar staat de zon al één keer in dit sterrenbeeld. Dus zo bijzonder is het niet. Dat is niet helemaal onwaar. Er wordt gezegd: de samenstand van de zon en de maan in het sterrenbeeld Maagd is ook al vaker voorgekomen. Op zich klopt dat ook.

Maar: nog nooit is er een samenstand geweest van: het sterrenbeeld Maagd èn de zon èn de maan èn 12 sterren èn de koningsplaneet Jupiter, die bovendien 9 à 10 maanden (de duur van een zwangerschap!) in de schoot van de Maagd beweegt, tot hij er op 23 september uit komt. En dit alles is exact op het Joodse Feest van de Trompetten, het feest van het begin van het Israëlische Nieuwe jaar, volgens de burgerlijke kalender. Volgens de religieuze kalender is het dan het begin van de zevende(!) maand. Het is ook het zevende feest van de Joodse feesten, dat dit jaar precies valt op de zevende dag van de week, op de Sabbat.

Dit is allemaal geen toeval. Dit kan niet anders dan door een vernuftige planning van de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft dit allemaal voorgeprogrammeerd!

de Maagd

Het komt precies overeen met het grote teken wat in Openbaringen 12 beschreven staat, in mijn Bijbel met het kopje: ‘De vrouw, het Kind en de draak.’
1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Nu moeten we bedenken dat het interpreteren van de tekens aan de hemel geen astrologie is. God heeft vanaf het begin van de schepping dit al bepaald: dat de lichten aan het hemelgewelf er niet alleen zijn om dag en nacht te scheiden, maar ook om te “zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren.” 1 De duivel heeft ook deze tekenen geperverteerd en er zijn eigen systeem van gemaakt. Maar: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel het werk van Zijn handen! Ook de wijzen uit het oosten zagen aan de ster (wat zal dat geweest zijn, waarom was die zo opvallend?) dat Christus, de Koning der Joden, geboren was.

God heeft een speciale bedoeling met het teken van 23/09/2017, dat staat vast! En wat is de betekenis? Laat ik het in het kort samenvatten:

 • De vrouw is Israël. “De zaligheid is uit de Joden,”2 heeft Jezus gezegd. De kerk komt uit Israël voort, de eerste christenen waren allemaal Joden en de 144.000 uit Openbaringen zijn ook Joden.
 • Het kind wat de vrouw voortbrengt is 1. Christus en 2. De gemeente van Christus. Er zijn twee lagen in deze profetie.

Maar er staat nog veel meer in Openbaringen 12. Het volgende gedeelte gaat over de strijd tussen de draak en het kind.

3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

De duivel is er snel bij om het kind te pakken te krijgen. Maar dat lukt hem natuurlijk niet. Het kind wordt door God in veiligheid gesteld. Nu kun je zeggen: Jezus werd niet weggerukt, Hij ging kalm naar de hemel, 40 dagen na Zijn opstanding. Dat klopt. Maar de gemeente wordt WEL weggerukt! In het Grieks staat er het woord ‘harpazo’ wat wegrukking betekent. De opname van de gemeente wordt hier aangegeven. De gemeente wordt bij de laatste bazuin opgenomen in de hemel. Het Griekse woord duidt op een plotselinge, krachtige beweging.

Misschien ben je niet helemaal op de hoogte van het begrip ‘opname van de gemeente’. Ik verwijs dan even naar 1 Thessalonicenzen 4:

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

De opname van de gemeente is qua richting te vergelijken met de opname van Jezus in de hemel vanaf de Olijfberg,3 en het zal gebeuren vlak voor de grote verdrukking. Zie voor de opname van de gemeente ook Mattheüs 24:314 en 1 Korinthe 15:525.

Al wordt dit in jouw kerk misschien niet geleerd, er is genoeg Bijbels bewijs voor! Vlak voor de Grote Verdrukking zal de gemeente weggerukt worden naar de hemel. Dus wij als gelovigen zullen de Verdrukking niet meemaken! Wij zullen 7 jaar lang als bruid van Christus samen met Hem bruiloft vieren in de hemel. Dit is het moment waar Hij zo naar verlangt – jij ook??

Maar ondertussen is niet alleen Israël, maar ook de hele wereld in grote nood.

De duivel wordt op de aarde geworpen en hij krijgt hier vrij spel.

9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

De plagen die in Openbaringen worden beschreven, alle oordelen, komen nu tot uitvoering. Het wordt de meest heftige tijd in de wereldgeschiedenis! De gemeente, als ‘weerhouder,’6 is weg van de aarde en daardoor is er geen kracht meer die de duivel kan stoppen. Die probeert grote verwoestingen op aarde aan te richten. Het is ook de tijd van de verschijning van de antichrist, die een groot deel van de wereld zal verleiden om hem te volgen. Hij zit in de tempel in Jeruzalem, en doet zich voor als de Messias, de redder van de wereld. Maar ondertussen zaait hij dood en verderf.

Kan er dan niemand van de aarde meer gered worden? Ik geloof dat dit nog steeds kan. Maar wie zich bekeert, wordt vervolgd en gedood. Toch is dit nog beter dan de satan dienen. Wie dit doet zal tenslotte met hem in de poel van vuur worden gegooid.

Maar… wat is de boodschap voor ons? Wat geloven wij over het teken van 23 september?

Naar mijn mening is de kans groot dat we worden opgenomen! Maar, als God nog geduld heeft en de genade-tijd verlengt? Dan kunnen misschien nog meer mensen gered worden! Misschien komen ze tot bekering door de tekenen van deze tijd. Er gebeurt al zo veel: ontdooiende permafrost, smeltende ijskappen, opwarming van de aarde, de ene orkaan na de andere, zonsverduisteringen, oorlogen en zelfs een dreigende wereldoorlog, verdeeldheid in de regeringen (VS, Nederland), Israël onder vuur, de homobeweging gooit waarden en normen weg, vele abortussen….

Om eerlijk te zijn over hoe ik erin sta: ik verlang naar een groeiende bediening in Gods Koninkrijk, ik ben geroepen als prediker, Jacolien en ik zijn samen geroepen om de Heer te dienen. Er zijn profetieën over ons uitgesproken die we nog graag in vervulling willen zien komen…. maar als we nu deze maand al worden opgenomen? Houdt het dan allemaal op? Nee, toch niet! Na de 7 jaar Verdrukking en de gelijktijdige hemelse bruiloft komt het 1000-jarig Vrederijk. Dan gaan we samen met alle gelovigen samen met Christus als koningen heersen op aarde, en dan gaat onze bediening gewoon op een ander niveau door!

Vandaag pak ik weer mijn vorige werk als taxichauffeur op (er moet hier in het gezin wat geld binnenkomen). Misschien werk ik maar heel kort als chauffeur, misschien maar een paar weken ….. ik droom ervan dat ik dit werk in het Vrederijk (Openbaring 20:1-10) kan voortzetten, gecombineerd met een bediening als verkondiger van het Evangelie – maar dan wel in Israël! Het lijkt me zo gaaf, om mensen uit allerlei landen in de wereld door het Heilige Land te rijden, ze te vertellen over Jezus Christus en ze te brengen naar Jeruzalem, de stad van die Grote Koning!

En ondertussen heb ik onze achtertuin hier netjes bijgewerkt en wat herfstplanten gepoot, want we willen de komende winter wel een nette tuin hebben….

 

— tekstverwijzingen:

1 Genesis 1:14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

2 Johannes 4: 22 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.

3 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

4 Matt. 24:31 – En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

5 1 Kor. 15:52 … in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

6 2 Thessalonicenzen 2:6En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.