Is de opname op 23 september?

Naar aanleiding van mijn vorige blog, over het teken aan de hemel op 23-09-2017 kwamen er vele vragen. Daar wil ik verder op ingaan. Veel leesplezier!

Advertenties

Komt Christus werkelijk terug op 23 september? Of wordt de gemeente op die dag opgenomen?
In deze blog wil ik je laten zien dat er eerst iets anders gaat gebeuren. In de afgelopen week, terwijl ik hierover nadacht werd ik van allerlei kanten hierin bevestigd. God brengt allerlei dingen wonderlijk bij elkaar.
Om te beginnen wil ik zeggen: laten we niet krampachtig doen. De tekenen zijn duidelijk, maar God heeft geen tijdsplanning gegeven. Op 23-09-2017 komen heel veel dingen op een bovennatuurlijke manier bij elkaar, maar God de Vader zegt: “Maar nog is dit het einde niet.” 1 Vergeet ook niet dat het grote teken aan de hemel een TEKEN is, en niet de gebeurtenis zelf.

Het is wel zeker, dat de tekenen aan de hemel, samen met alle gebeurtenissen op aarde, ons veel te zeggen hebben. Ze zeggen: Jezus Christus komt spoedig! Spotters zeggen dan: “Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want van het begin van de wereld af blijft alles zoals het is….” 2 Serieuze christenen reageren heel anders. Een aantal mensen uit Thessalonica in de Bijbelse tijd waren er heel erg gefocust op de wederkomst. Sommigen waren al gestopt met werken want het had toch geen zin meer. Als Jezus zo gauw terugkomt, waarom zou je nog moeite doen?

De Bijbel zegt: God de Vader heeft de tijden in Zijn macht. 3 God heeft nu nog steeds geduld en verlengt de genade-tijd. Misschien zijn nog niet alle profetieën over Israël en de wereld vervuld… misschien heeft God gezien dat nog niet alle mensen met het Evangelie bereikt zijn – er kunnen misschien nog meer mensen gered worden! God wil immers niet dat er één verloren gaat! Misschien komen mensen nog tot bekering door de tekenen van deze tijd, al die enorme gebeurtenissen die geen mens in de hand kan houden: klimaatverandering, smeltende ijskappen, de ene orkaan na de andere, zonsverduisteringen, vele oorlogen en zelfs een dreigende wereldoorlog, verdeeldheid in de regeringen (VS, Nederland), Israël ligt onder vuur, de homobeweging gooit waarden en normen weg, vele abortussen worden gepleegd, milieurampen worden door de mens veroorzaakt…

Tussen twee haakjes: ik geloof niet dat al die rampen door God veroorzaakt worden! God is niet degene die met niets ontziende oordelen de wereld straft. Het is eerder het kwaad van de mens dat de natuur ontwricht. Niet alleen de milieuvervuiling, maar ook de opgestapelde wandaden en het geweld wat de mensheid ontketend heeft, de negativiteit van goddeloze mensen waardoor Gods natuurwetten ten kwade gebruikt worden en de grote plaats die allerlei godsdiensten aan de duivel hebben gegeven. Die doet immers niets anders dan stelen, slachten en verderven, terwijl Jezus Leven en overvloed geeft.4 Eigenlijk is alle gecumuleerde zonde de oorzaak van al de rampen! De maat van het kwaad is vol, de pot kookt over, de inhoud stroomt alle kanten op. Het lijkt op een vulkaanuitbarsting.

Dus God stuurt geen plagen over de wereld? En de tien plagen in Egypte dan? Het is duidelijk dat God hier wel de hand in had. Maar, er is een verschil: dat was in de tijd van het Oude Testament; toen ging God anders met de mensheid om, met Israël en de volken.
We leven nu in de genade-tijd, dankzij het volbrachte werk van Christus. Er is geen veroordeling meer voor allen die in Christus zijn, en God wil niets liever dan ieder mens met deze genade-boodschap bereiken! Gods liefde voor ieder mens is onvoorwaardelijk. Jezus heeft al aan alle voorwaarden voldaan, dus God biedt de hele wereld Zijn genade aan. Hij wil echt niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat de grootste en gemeenste terrorist behouden wordt.

Ik denk dat je deze vraag kunt hebben: Waarom bekeert God dan alle mensen niet, de Heilige Geest kan hen toch overtuigen?

Mijn antwoord is: Zo werkt God niet. Hij heeft ons allen een vrije wil gegeven, en die respecteert Hij ook. Hij zal niemand dwingen om te geloven. Hoe komen mensen dan tot bekering? Doordat God mensen stuurt om hen het Evangelie te vertellen! 5 En wie stuurt God? Hij stuurt ons! Hij heeft ons geroepen om getuigen van Jezus te zijn en het Evangelie te verkondigen onder betoning van Geest en kracht, met tekenen en wonderen! Het Koninkrijk van God bestaat immers niet in woorden maar in kracht! 6

Vaak hebben we dit maar op zijn beloop gelaten. We hebben als christenen het comfort van de wereld binnengehaald en we hebben ons laten verleiden door het wereldse amusement. We zijn zo vaak onzichtbaar geweest, onhoorbaar en krachteloos; verdeeld in allerlei stromingen, elkaar beconcurrerend. We hebben van de Bijbel een geschiedenisboek gemaakt, de beloften vergeestelijkt en de Heilige Geest in de bezemkast gestopt. We hebben het Oude en het Nieuwe Verbond gemixt en er een lichtverteerbaar soepje van gemaakt. Genade en wet door elkaar, geloof en werken verward, de betekenis van de Doop is verwaterd, de Verbondsmaaltijd is krachteloos gemaakt, de Geestesgaven worden ontkend of verwaarloosd ….

IS HET NIET HOOG TIJD DAT DE GEMEENTE IN HAAR WARE BESTEMMING GAAT WANDELEN, NAMELIJK IN DE KONINKLIJKE MACHT EN IN DE LIEFDE VAN GOD?” 7

Wat is er nodig in deze verwarrende tijd? Naar mijn mening een krachtige gemeente die Jezus in deze wereld laat ZIEN en die Zijn werken DOET!

Tegen alle oprukkende goddeloosheid de aanwezigheid van de Heilige Geest IN ONS!
Tegenover alle negativiteit de geopenbaarde genade van God!
Tegenover de duivelse haat de liefde van God!
Tegenover de oprukkende horden van de antichrist een gemeente die de wereld wint voor Jezus!
Tegenover allerlei religieus denken dat je als zondaar neerzet, een gemeente die wandelt in de kracht van God, en die haar autoriteit kent en uitoefent! 8

De schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God.

In Rom 8 vers 22 staat: Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
De hele schepping zucht. Let op: de schepping is niet in stervensnood, dat willen milieu-activisten ons doen geloven, die schrijven op viaducten dat de aarde sterft, maar de schepping is in barensnood! De schepping wacht niet op het einde, de afbraak, de atoombom, maar op de “onthulling van de zonen Gods”. En als we dan eens terug gaan naar het teken van Openbaring 12, wat zien we daar staan? “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind….” Een mannelijk kind! Dat komt over als: ‘een volwassen kind’.

Daar heb ik over nagedacht. Wat wil dit zeggen? Een geboorte van een volwassen kind…(!) Mijn uitleg werd van verschillende kanten bevestigd, zoals ik hierboven al aangaf. Het teken in Openbaring 12 hoeft niet in eerste instantie te gaan over de opname van de gemeente (als tweede vervulling blijft dit nog wel staan!) maar het gaat allereerst over de geboorte van een volwassen gemeente van Christus. Hij komt als Bruidegom pas terug als zijn bruid volwassen is! 9

De conclusie is dan: wij als gemeente van Christus moeten in deze tijd snel volwassen worden. We mogen nu gaan staan in onze positie als een gemeente die het kinder-stadium achter zich gelaten heeft. Het kinder-stadium kenmerkte zich door krachteloosheid en onderlinge ruzies, door blijven hangen in het Oude Verbond (o.a. ten gevolge van de ‘kinderdoop’) en het gemis aan de kracht van de Heilige Geest. Het is Gods wil, dat wij als gemeente gaan opstaan in Zijn kracht. Dit is de geboorte van het mannelijk (volwassen) kind! Heel de schepping ziet hier reikhalzend naar uit!

Dus: waar is het grote teken van Openbaring 12 voor bestemd? In de eerste plaats om ons als christenen wakker te schudden! Het is een teken voor ons, dat uitroept: maak je klaar, de Bruidegom komt! Blijf niet zitten in je kerkgebouw en in je kinderlijke denken, maar word vernieuwd in je denken. Geef de Heilige Geest alle ruimte om Jezus IN jou en DOOR JOU HEEN te openbaren! Ga erop uit in de wereld, want de wereld heeft jullie nodig! De hele schepping wacht op jullie!

Aan de ene kant rukken de horden van de antichrist op: strijders met zwarte vlaggen en bebloede messen; ze sluipen temidden van stromen vluchtelingen Europa binnen om christenen te onthoofden en onze beschaving met Joods-Christelijke wortels op te blazen, en hun einddoel is om overal ter wereld de sharia in te voeren en ‘Mahdi’ (= de persoonlijke antichrist) in plaats van Christus op de troon in Jeruzalem te zetten. Achter de schermen, in de hemelse gewesten, woedt een enorme geestelijke strijd, de eindstrijd om de wereld te (over)winnen; de zichtbare component hiervan is de aarde die kreunt, die schudt en wankelt.

Onze opdracht als gemeente is dan, om afstand te doen van het verderfelijke wereldsysteem 10 en te kiezen voor een radicale overgave aan Christus zodat Zijn heerschappij zichtbaar wordt.

Laat je wakker schudden, sta op! 11 Stap in je autoriteit als kind van God, streef naar de geestelijke gaven, openbaar Jezus in de wereld, laat tekenen en wonderen in Zijn Naam gebeuren: werp demonen uit, genees de zieken, wek doden op, want heel de schepping wacht op Jezus – door jou heen!

Nogmaals:

HET IS HOOG TIJD DAT DE GEMEENTE IN HAAR WARE BESTEMMING GAAT WANDELEN, NAMELIJK IN DE KONINKLIJKE MACHT EN IN DE LIEFDE VAN GOD!!”

—————————————————————————————–

Luister eens naar het voortreffelijke onderwijs van Jan Vossen op You Tube:
De huidige wereldcrisis en de wederkomst

——————————————————————————————
— tekstverwijzingen:

1 Mattheüs 24:6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

2 2 Petrus 3: 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

3 Handelingen 1:7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, …

4 Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

5 Romeinen 10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

6 1 Korinthe 4:20 Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

7 Citaat van Auke Teernstra, CBC, Naarden

9 Openbaring 19:7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

10 Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

11 Romeinen 13:11,12 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

23-09-2017

De wederkomst van Christus is nabij! Misschien op 23 september?

Waarom wordt er zo enorm veel gepubliceerd over 23 september 2017? Is het de zoveelste hype? De zoveelste profetie over de wederkomst van Christus?

Eén ding mag alvast duidelijk zijn: het teken wat aan de hemel gaat verschijnen, is uniek! Er is nooit sinds de schepping zo’n constellatie aan de sterrenhemel geweest, en er zal ook nooit meer een herhaling komen. Veel christelijke leiders proberen dit te bagatelliseren, maar laat je niets wijsmaken!
Er wordt bijvoorbeeld gezegd: Ieder jaar staat de zon al één keer in dit sterrenbeeld. Dus zo bijzonder is het niet. Dat is niet helemaal onwaar. Er wordt gezegd: de samenstand van de zon en de maan in het sterrenbeeld Maagd is ook al vaker voorgekomen. Op zich klopt dat ook.

Maar: nog nooit is er een samenstand geweest van: het sterrenbeeld Maagd èn de zon èn de maan èn 12 sterren èn de koningsplaneet Jupiter, die bovendien 9 à 10 maanden (de duur van een zwangerschap!) in de schoot van de Maagd beweegt, tot hij er op 23 september uit komt. En dit alles is exact op het Joodse Feest van de Trompetten, het feest van het begin van het Israëlische Nieuwe jaar, volgens de burgerlijke kalender. Volgens de religieuze kalender is het dan het begin van de zevende(!) maand. Het is ook het zevende feest van de Joodse feesten, dat dit jaar precies valt op de zevende dag van de week, op de Sabbat.

Dit is allemaal geen toeval. Dit kan niet anders dan door een vernuftige planning van de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft dit allemaal voorgeprogrammeerd!

de Maagd

Het komt precies overeen met het grote teken wat in Openbaringen 12 beschreven staat, in mijn Bijbel met het kopje: ‘De vrouw, het Kind en de draak.’
1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Nu moeten we bedenken dat het interpreteren van de tekens aan de hemel geen astrologie is. God heeft vanaf het begin van de schepping dit al bepaald: dat de lichten aan het hemelgewelf er niet alleen zijn om dag en nacht te scheiden, maar ook om te “zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren.” 1 De duivel heeft ook deze tekenen geperverteerd en er zijn eigen systeem van gemaakt. Maar: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel het werk van Zijn handen! Ook de wijzen uit het oosten zagen aan de ster (wat zal dat geweest zijn, waarom was die zo opvallend?) dat Christus, de Koning der Joden, geboren was.

God heeft een speciale bedoeling met het teken van 23/09/2017, dat staat vast! En wat is de betekenis? Laat ik het in het kort samenvatten:

 • De vrouw is Israël. “De zaligheid is uit de Joden,”2 heeft Jezus gezegd. De kerk komt uit Israël voort, de eerste christenen waren allemaal Joden en de 144.000 uit Openbaringen zijn ook Joden.
 • Het kind wat de vrouw voortbrengt is 1. Christus en 2. De gemeente van Christus. Er zijn twee lagen in deze profetie.

Maar er staat nog veel meer in Openbaringen 12. Het volgende gedeelte gaat over de strijd tussen de draak en het kind.

3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

De duivel is er snel bij om het kind te pakken te krijgen. Maar dat lukt hem natuurlijk niet. Het kind wordt door God in veiligheid gesteld. Nu kun je zeggen: Jezus werd niet weggerukt, Hij ging kalm naar de hemel, 40 dagen na Zijn opstanding. Dat klopt. Maar de gemeente wordt WEL weggerukt! In het Grieks staat er het woord ‘harpazo’ wat wegrukking betekent. De opname van de gemeente wordt hier aangegeven. De gemeente wordt bij de laatste bazuin opgenomen in de hemel. Het Griekse woord duidt op een plotselinge, krachtige beweging.

Misschien ben je niet helemaal op de hoogte van het begrip ‘opname van de gemeente’. Ik verwijs dan even naar 1 Thessalonicenzen 4:

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

De opname van de gemeente is qua richting te vergelijken met de opname van Jezus in de hemel vanaf de Olijfberg,3 en het zal gebeuren vlak voor de grote verdrukking. Zie voor de opname van de gemeente ook Mattheüs 24:314 en 1 Korinthe 15:525.

Al wordt dit in jouw kerk misschien niet geleerd, er is genoeg Bijbels bewijs voor! Vlak voor de Grote Verdrukking zal de gemeente weggerukt worden naar de hemel. Dus wij als gelovigen zullen de Verdrukking niet meemaken! Wij zullen 7 jaar lang als bruid van Christus samen met Hem bruiloft vieren in de hemel. Dit is het moment waar Hij zo naar verlangt – jij ook??

Maar ondertussen is niet alleen Israël, maar ook de hele wereld in grote nood.

De duivel wordt op de aarde geworpen en hij krijgt hier vrij spel.

9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

De plagen die in Openbaringen worden beschreven, alle oordelen, komen nu tot uitvoering. Het wordt de meest heftige tijd in de wereldgeschiedenis! De gemeente, als ‘weerhouder,’6 is weg van de aarde en daardoor is er geen kracht meer die de duivel kan stoppen. Die probeert grote verwoestingen op aarde aan te richten. Het is ook de tijd van de verschijning van de antichrist, die een groot deel van de wereld zal verleiden om hem te volgen. Hij zit in de tempel in Jeruzalem, en doet zich voor als de Messias, de redder van de wereld. Maar ondertussen zaait hij dood en verderf.

Kan er dan niemand van de aarde meer gered worden? Ik geloof dat dit nog steeds kan. Maar wie zich bekeert, wordt vervolgd en gedood. Toch is dit nog beter dan de satan dienen. Wie dit doet zal tenslotte met hem in de poel van vuur worden gegooid.

Maar… wat is de boodschap voor ons? Wat geloven wij over het teken van 23 september?

Naar mijn mening is de kans groot dat we worden opgenomen! Maar, als God nog geduld heeft en de genade-tijd verlengt? Dan kunnen misschien nog meer mensen gered worden! Misschien komen ze tot bekering door de tekenen van deze tijd. Er gebeurt al zo veel: ontdooiende permafrost, smeltende ijskappen, opwarming van de aarde, de ene orkaan na de andere, zonsverduisteringen, oorlogen en zelfs een dreigende wereldoorlog, verdeeldheid in de regeringen (VS, Nederland), Israël onder vuur, de homobeweging gooit waarden en normen weg, vele abortussen….

Om eerlijk te zijn over hoe ik erin sta: ik verlang naar een groeiende bediening in Gods Koninkrijk, ik ben geroepen als prediker, Jacolien en ik zijn samen geroepen om de Heer te dienen. Er zijn profetieën over ons uitgesproken die we nog graag in vervulling willen zien komen…. maar als we nu deze maand al worden opgenomen? Houdt het dan allemaal op? Nee, toch niet! Na de 7 jaar Verdrukking en de gelijktijdige hemelse bruiloft komt het 1000-jarig Vrederijk. Dan gaan we samen met alle gelovigen samen met Christus als koningen heersen op aarde, en dan gaat onze bediening gewoon op een ander niveau door!

Vandaag pak ik weer mijn vorige werk als taxichauffeur op (er moet hier in het gezin wat geld binnenkomen). Misschien werk ik maar heel kort als chauffeur, misschien maar een paar weken ….. ik droom ervan dat ik dit werk in het Vrederijk (Openbaring 20:1-10) kan voortzetten, gecombineerd met een bediening als verkondiger van het Evangelie – maar dan wel in Israël! Het lijkt me zo gaaf, om mensen uit allerlei landen in de wereld door het Heilige Land te rijden, ze te vertellen over Jezus Christus en ze te brengen naar Jeruzalem, de stad van die Grote Koning!

En ondertussen heb ik onze achtertuin hier netjes bijgewerkt en wat herfstplanten gepoot, want we willen de komende winter wel een nette tuin hebben….

 

— tekstverwijzingen:

1 Genesis 1:14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

2 Johannes 4: 22 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.

3 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

4 Matt. 24:31 – En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

5 1 Kor. 15:52 … in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

6 2 Thessalonicenzen 2:6En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

Je bent als Jezus in de wereld

Je hebt autoriteit van God gekregen, ga het gebruiken!

Hoe sta je tegenover mensen die gezag over jou hebben? Gezagsverhoudingen zijn in de afgelopen decennia helemaal veranderd.
Vroeger lag alles nogal vast: als je ouders iets zeiden moest je gewoon gehoorzamen. Als een politieagent je een bevel gaf, stond dat gelijk aan een geschreven wet. Als de meester op school zei dat je moest schoolblijven, dan zat je daar met je armen over elkaar na schooltijd of je schreef 100 strafregels. De meester had autoriteit over jou, en o wee als je hem tegensprak!

Weet je, dat Jezus ook vanuit autoriteit handelde? Maar zelfs Hij legde niemand zijn wil op; Jezus wilde geen dwang uitoefenen. Hij wil geen manipulatie toepassen. Eén van Gods principes is: mensen hebben een vrije wil, en die respecteert Hij. Manipulatie is ook onder ons heel schadelijk – het beschadigt mensen, dus pas ervoor op.

Jezus manipuleerde dus nooit iemand. Hij gaf mensen de ruimte om hun eigen keuzes te maken. Hij dwong niemand om Hem te volgen. Hij zei zelfs een keer tegen zijn discipelen toen vele mensen Hem verlieten: “Willen jullie ook niet weggaan?” Hun antwoord was duidelijk: “Heer, tot wie zullen we heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven!”1

Kijk, de discipelen wisten dat Jezus woorden met gezag sprak. Dat is Gods waarheid, dat is Gods woord. Jezus demonstreerde door zijn woorden en door zijn daden dat Hij in de autoriteit van God stond.

Als Hij sprak, gehoorzaamden de wind en de zee, en werden zieken genezen. Als Jezus sprak en handelde, werd het Koninkrijk van God ter plekke gerealiseerd. En nooit gebruikte Jezus geweld of manipulatie. Hij liet geen bliksem uit de hemel komen toen Hij niet welkom was in een dorp van de Samaritanen, Hij liet geen legioen engelen komen om zijn vijanden aan te pakken, Hij overdonderde de mensen niet, Hij bleef altijd in de liefde. Jezus had het volste recht om stevig op te treden, maar zo werkt Hij niet. Zo werkt God nog steeds niet. God handelt vanuit Zijn liefde.

Nu kunnen wij vanuit het Woord van God weten, dat wij als mensen ook in een positie van gezag en autoriteit geplaatst zijn. God heeft de aarde aan de mensen gegeven, zegt de psalm. 2 Al bij de schepping sprak God uit dat de hof waar de mens woonde onder diens autoriteit viel. 3 Na de zondvloed gaf God de aarde ook aan de mens, om erover te heersen. En psalm 8 jubelt het uit:

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd!

God heeft de mens dus in een positie van heerschappij geplaatst. Dat geldt wel speciaal voor gelovigen. Wij zijn geroepen om namens Christus op te treden. Wij laten in de wereld zien Wie Jezus is. Om dat te kunnen doen is het nodig dat wij heel nauw met Hem verbonden zijn. We moeten weten wat Hij wil doen, we moeten afgestemd zijn op Zijn wil. We laten ons door de Heilige Geest leiden, we bidden in de Geest en leven vanuit het Woord. Zo gaan we het karakter van Jezus begrijpen en doen we Zijn wil. Paulus gebruikt er een mooi beeld voor: Jezus is het Hoofd van het lichaam en wij zijn de ledematen. Het hoofd bedenkt wat het lichaam gaat doen. Het hoofd is met zenuwen verbonden met het hele lichaam. Wat het hoofd bedenkt, dat voert het lichaam uit.

Dan kun je denken: Jezus is zo ver weg – hoe kun je dan met Hem verbonden zijn? De oplossing is: omdat Hij ons Zijn Geest gegeven heeft! De Geest brengt de signalen van het Hoofd over naar het lichaam. Wij hebben dezelfde Geest als Jezus! Wij zijn ALS JEZUS in de wereld. 4

Iemand zei eens tegen mij in een lastig gesprek over Bijbelse genezing: “Maar jij bent Jezus niet!” Nee, dat klopt. Maar ik ben wèl steeds meer gaan beseffen wat het betekent dat ik ‘één met Hem’ ben! Ik ben iemand die met Zijn gaven is toegerust omdat ik Zijn Geest heb ontvangen – en zo leef je uit Hem en je reageert op wat Hij je doorgeeft! Paulus zei het heel kernachtig: “Niet meer ik, maar Christus leeft in mij!” 5

Dan is het een vanzelfsprekend feit dat we ook Zijn autoriteit moeten hebben. Dat is helemaal logisch. God werkt niet door ons heen als door een marionet, maar Hij wacht op jouw medewerking. Dat betekent dat je stappen moet zetten en besluiten kunt nemen om Zijn werk te doen. Je neemt soms gewoon een beslissing om iets te doen wat niet in je menselijke vermogen ligt, maar waarvan je weet dat dit Gods wil is. Je spreekt Gods wil uit en het gebeurt. Je handelt niet in eigen kracht maar in de kracht van Hem. Je spreekt woorden die niet van jezelf maar van Hem zijn. Dan ga je ervaren dat jouw woord Gods Woord is. Je gaat ook het resultaat ervan zien! Je ziet bovennatuurlijke dingen gebeuren! Jouw woord zet dingen in beweging. Je kunt in de geestelijke realiteit en dus ook op aarde dingen binden en ontbinden. Je kunt de vijgenboom vervloeken en op het water wandelen. Je spreekt genezing uit over zieken en je kunt kracht uitoefenen in natuurlijke dingen. Je ziet gebedsverhoringen die je wonderen kunt noemen.

Je bent immers met Christus gezeten in de hemelse gewesten! 6 Je leidt een bovennatuurlijk leven omdat je een geestelijk mens bent. Je ware identiteit is niet dat je een lichamelijk wezen bent, maar dat je Geest bent en een ziel en een lichaam hebt.

Weet je nog hoe Jezus zijn discipelen erop uit stuurde? Het wordt beschreven in Lukas 9, hoe de discipelen de werken van Jezus gingen doen:
En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek van daaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken.

Let op: dit gebeurde nog vóór de uitstorting van de Heilige Geest! De discipelen kregen daar een voorschot op. Dan moet het dus voor ons, die Gods Geest in ons hebben, niet moeilijk zijn om hetzelfde te doen. Hoe komt het dan dat wij niet dagelijks zo wandelen? Waar is ons getuigenis van Jezus’ macht? Staan we het toe dat Hij wonderen en tekenen door ons heen doet? Werken wij samen met Hem om Zijn wil op aarde te laten geschieden?

Misschien laten we ons te veel leiden door mensenvrees; misschien denken we teveel vanuit religie en minder uit relatie; misschien hebben we te weinig besef van wie wij in Christus zijn. Het laatste speelt volgens mij een grote rol. Daarom is onderwijs hierover zo belangrijk! Iedere kerk en gemeente zou hier regelmatig onderwijs over moeten geven. Wij hebben veel te lang genoegen genomen met een middelmatig Christelijk leven. We verstopten ons in mooie kerkgebouwen. We leefden als de wereld en namen genoegen met een zondagsgeloof. Maar Jezus bleef ook niet in de synagoge zitten mediteren!

Ik wil de gemeente van vandaag oproepen, om gehoorzaam te worden aan Gods Woord en ons te onderwerpen aan Zijn wil. Besef dus wie je werkelijk bent en ga daaruit leven! In deze eindtijd (!) verlangt God naar een krachtige gemeente, want Christus komt pas terug als zijn Bruid volwassen is geworden. Trouwens, zelfs heel de schepping wacht op de openbaring van Gods kinderen! 7
Waar wachten wij dan nog op?

Andrew Wommack heeft geweldige studies over dit onderwerp geschreven.
Zie o.a. dit artikel: Het gezag van de gelovige
en dit boek: De autoriteit van de gelovige

 

Tekstverwijzingen bij de blog:

1Johannes 6:67-69 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

2Psalm 115:16 De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.

3Genesis 2:15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

41 Johannes 4:17 Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

5 Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

6 Efeziërs 2:6 … en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

7 Romeinen 8:19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Wat denk je wel wie je bent?

Volgens God mag ik er zijn. Ik ben rechtvaardig en geen zondaar meer!

Misschien weet je wel wat een identiteitscrisis betekent: de mens op zoek naar zichzelf. De vraag is: wie ben ik eigenlijk en wat voor betekenis heb ik? Veel mensen zitten in een depressie omdat ze worstelen met zulke vragen. Maar in het licht van de Bijbel is de vraag over je identiteit heel duidelijk te beantwoorden.
Ik ben volgens het Woord:

* een schepping van God 1
* een persoon die God uitgekozen heeft 2
* een geliefd en waardevol mens 3
* iemand met een hemelse identiteit. 4
* rechtvaardig, en geen zondaar. 5
* vrij van de wet en vrij van elke veroordeling. 6
* vrijgemaakt, en geen slaaf van de duivel en van de zonde!

Het vreemde is dat veel christenen juist een negatief zelfbeeld hebben. Ze hebben geleerd dat ze zondaren zijn, niets waard in Gods ogen, maar op het nippertje behouden (ook dat weten velen niet eens zeker) omdat God toch genadig is. Velen denken dus dat nederigheid de beste eigenschap is die je kunt hebben. Nederig tegenover God – verhef je maar niet anders word je veroordeeld. Je kunt beter slaafs onderdanig zijn dan hoogmoedig. Dat laatste is ook zeker niet goed, maar een slaafse houding, is dat terecht? Wat ziet God liever: dat we ons niet waardig achten om een zoon genoemd te worden, of dat we ons ervan bewust zijn dat God onze Vader is die ons het allerbeste gunt?

De gelijkenis van de verloren zoon uit Lukas 15 is dan zo duidelijk: de zoon die alles verkwist had verloor daarmee zijn identiteit niet; de vader gaf hem juist een ereplaats, vierde feest omdat hij weer thuis was en liet iedereen delen in die vreugde!

Eigenlijk zou dit al genoeg zijn om nooit meer te kunnen twijfelen aan je identiteit. Het is duidelijk dat God jou accepteert en je lief heeft, en je niet afrekent op jouw mislukkingen. Toch beleven vele christenen het niet zo, omdat ze hun positie afmeten aan hun prestaties en die zijn altijd onder de maat: “Ik heb gezondigd, ik heb het weer verknald, ik ben Gods liefde niet waard….” Als je zo denkt, baseer je je identiteit op je goede werken, dus door netjes te leven en geen zonde te doen zou je iets bij God kunnen verdienen…

Deze dwaling is in de tijd van de Reformatie al ontmaskerd, maar lijkt wel onuitroeibaar. Alle godsdiensten in de wereld gaan ervan uit dat de mens door eigen inspanning God bereikt, maar het christendom leert genade. Gods onverdiende gunst over jou persoonlijk. Gods volmaakte liefde, agapè-liefde. Hij heeft je lief omdat Hij liefde is!

Toch kun je met deze boodschap ook uit de bocht vliegen. In veel evangelische gemeenten wordt enthousiast verkondigd: “God heeft ons allemaal lief, Hij heeft je lief zoals je bent! Je bent welkom bij Hem!” Als het hierbij blijft, is het GEEN genade-boodschap, maar ‘algemene verzoening.’ Het is een groot gevaar dat mensen in slaap worden gesust omdat ze het idee krijgen dat God een vriendelijke lieve God is, die het niet over zijn hart kan krijgen om ook maar één mens naar de hel te sturen. Hij is zo lief, dat Hij iedereen neemt zoals hij of zij is. God heeft de hele wereld met Zich verzoend, en rekent hun hun zonde niet meer toe, staat er immers geschreven.7 “Dus de hele wereld is al behouden, alleen weet ieder mens dat nog niet….”, beredeneert het menselijke verstand. Als jij ook zo denkt, lezer, vergeet dan niet dat in het volgende vers staat: “…. laat u met God verzoenen….”

Er is dus wel degelijk een persoonlijke toepassing nodig! De verzoening door Christus is een realiteit en God biedt het jou persoonlijk aan. Het is een geschenk voor iedereen, maar je moet het wel willen aannemen! Wie het geschenk van God aanneemt (wie Jezus aanneemt) die ontvangt het positieve resultaat van het volbrachte werk.8 Wie het nog steeds zelf probeert, zal daar bedrogen mee uitkomen.

Dus Gods genade werkt alleen maar als je in Jezus Christus gelooft. Het is geen automatisme. Genade is niet een verfbom die van bovenaf over je uitgegoten wordt, het is niet iets wat je door de strot geduwd wordt, het is ook niet een lot uit de loterij. Het is ook niet het resultaat van als kind besprenkeld zijn met water, het is zelfs geen resultaat van jouw inzet in je kerk en voor je medemens, al zou je je leven hebben gegeven voor anderen. Genade is op jou van toepassing als je Jezus hebt leren kennen als Verlosser en Heer van je leven. Genade komt voort uit het besef, dat je niet kunt leven zonder Hem.

Dus:
– Een goed leven brengt je niet in een goed blaadje bij God
– zondebesef maakt je geen haar beter
– zondebelijdenis neemt de zonden niet weg
– kerkelijke rituelen zijn geen basis voor jouw redding.

Het gaat om Jezus’ volbrachte werk alleen.

De Bijbelse genade-boodschap zegt:
“God heeft Zijn Zoon gegeven in jouw plaats, geloof in Hem en vertrouw erop dat Hij je schuld heeft betaald, en de vloek van de wet op zich heeft genomen. Erken Jezus als Heer, geef Hem heerschappij over je leven. Hij is jouw Verlosser, Bevrijder en Genezer. Door Hem kom je tot de Vader. Als je Hem leert kennen, ontvang je de Heilige Geest Die God gegeven heeft aan hen, die Hem gehoorzaam zijn.9 Zodra je je bekeert tot God, ga je van de dood over in het leven, van de duisternis naar het licht, en is je identiteit voor eeuwig veranderd omdat Gods Geest in je woont.10

Ja, het gaat om je identiteit. De vraag is niet of je een ‘christen’ bent, maar of je veranderd bent door de Heilige Geest en een kind van God bent. God heeft je gemaakt tot een nieuwe schepping die met Christus leeft en uit Hem leeft. God ziet jou als heilig en rechtvaardig. Jij bent alle gaven van God waard, omdat je rechtvaardig bent. Je leeft hier en nu al in het Koninkrijk van God11 omdat je van Christus bent en niet van de wereld.

Je bent een heel speciaal mens dankzij jouw oudste Broer die jou toegang gegeven heeft tot Gods huisgezin!

Efeziërs 2 – Uit genade zalig
1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,
2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,
5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –
6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,
7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Conclusies:

 • Word je bewust van wie je bent in Christus. Leef het uit wie je in Hem bent. Tot eer van Hem die jouw leven is!
 • Je doet dus wel goede werken maar niet om er wat mee te verdienen maar omdat dit voortkomt uit je nieuwe natuur.

Volgende week het vervolg hiervan, en waarschijnlijk is de titel: “Wie denk je wel dat je bent, denk je dat je Jezus bent?”

 

Tekstverwijzingen:

1Genesis 5:2 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.

2Efeze 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

3Kolossenzen 3:12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden…

4Efeziërs 1:3-6 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil…

5Romeinen 8:30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

6Romeinen 8:Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

72 Korinthe 5:19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

8Johannes 1:12,13 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

9Handelingen 5:32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.

102 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

11Kolossensen 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

 

Zie ook het onderwijs van Andrew Wommack over het onderwerp: Identiteit
http://vergadering.nu/wommack/wommack-les1-10-identiteit-in-christus-deel2.htm

http://www.awmnl.nl/product/de-nieuwe-jij-en-de-heilige-geest/

Wil je een tweede kans?

Heb je wel eens gehoord van mensen die aan het eind van hun leven verzuchten: “Kon ik alles maar overdoen…!” Een bekend lied van Jeroen van der Boom gaat hierover. Hij zingt:
“Werd de tijd maar teruggedraaid, Kon ik maar opnieuw met jou beginnen, Mocht ik het maar één keer samen, Met jou overdoen….”
Je moet er niet aan denken dat je later zo op je leven terug zou kijken, met zo veel spijt over je mislukte leven, en dat je geen kans meer zou hebben om het recht te zetten. Dat je terugkijkt op een reeks verkeerde keuzes die je leven hebben geruïneerd…

Maar wat is het geweldig dat God ons wèl een nieuwe kans geeft. Ieder mens kan helemaal opnieuw beginnen! De gospelformatie Rend Collective verwoordt het zo in het lied ‘A second Chance’: “Oh Your cross it changes everything, There my world begins again with You, Oh Your cross is where my hope restarts, A second chance is Heaven’s heart!”

Het is zo’n geweldige realiteit dat we door Christus’ volbrachte werk opnieuw mogen beginnen! Het echte nieuwe begin is hèt moment dat je je bekeert tot Christus. Dat kan op jonge leeftijd zijn maar ook als je ouder bent. Wanneer je je vertrouwen op Hem stelt en je leven aan Hem overgeeft … op dàt moment stap je over van de dood in het leven, stap je uit de heerschappij van de duivel over in de aanwezigheid van God, en geef je Hem zeggenschap over je leven. Je bekering is het begin van een nieuw leven wat nooit meer eindigt. Je stapt het eeuwige leven binnen.

Is dat je eigen werk dan? Beslis je zelf over je geestelijke positie? Nee, de Heilige Geest beantwoordt jouw beslissing om Christus aan te nemen door op datzelfde moment jou geestelijk levend te maken. Hij komt in je wonen en vervult je met het opstandingsleven. Dat is pas echt, dat is opstandingskracht! De Heilige Geest vervult je en maakt jouw dode geest levend. Je bent verzegeld door de Heilige Geest, zegt het Woord. Je bent opnieuw geboren door de Geest die je levend gemaakt heeft. Om het visueel voor te stellen: het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant staat: bekering en aan de andere kant staat: wedergeboorte.

Nog eens het refrein van het liedje van Rend Collective: “Uw kruis verandert alles. Daar maakt mijn wereld een nieuw begin met U. Oh, Uw kruis is het wat mij weer hoop geeft, Een tweede kans is het hart van God.”

God is goed! Hij gunt iedereen een nieuw begin. Hij verlangt naar een levende relatie met jou! Hij verlangt naar je hart. Hij wil je laten leven vanuit Zijn Geest. Hij wil dat wij op aarde al net zo zijn als in de hemel.1

Ik vraag me vaak af: hoe functioneert dit eigenlijk bij ons als christen? Om het persoonlijk te maken: heb jij Gods aanbod van genade al aanvaard? En ten tweede: ben jij je er wel van bewust dat God met jou een nieuw begin heeft gemaakt? Begrijp je wat het inhoudt dat je wedergeboren bent door de Heilige Geest?

Een goed begrip hiervan zet je op een heel ander niveau! Dan ga je steeds meer leven vanuit het besef, dat je in Christus bent. Dan ga je begrijpen dat God Zelf in je woont… want de Heilige Geest die in je woont is niemand minder dan de levende God Zelf….. je bent in een nieuw leven terecht gekomen, want je bent niet meer wie je eerst was, je bent nu een nieuw mens. De Bijbel zegt: “Wie in Christus is, is een nieuwe schepping.”2 Dan ben je dus opnieuw geschapen, God heeft echt een nieuw begin gemaakt; je bent een nieuw wezen, iemand die er nog niet eerder was. Wat jou betreft is het leven opnieuw begonnen. Je bent dan wel niet opnieuw als baby ter wereld gekomen maar wel geestelijk verwekt en tot leven gekomen door de Heilige Geest. Hij heeft je tot leven gewekt. Je bent met Christus uit de dood opgestaan. “Maar, het leven op aarde is toch nog beperkt tot 120 jaar?3” Zeker, dat klopt, maar jouw geest is het deel van je persoonlijkheid die nu al eeuwig leeft. Je lichaam is nog niet verlost, dat komt nog, maar van binnen ben je levend en onsterfelijk.

Even een stukje Bijbelse theorie om dat te ondersteunen: wij zijn door God geschapen als een drie-ledig wezen: je bent niet alleen lichaam en ziel, wat veel christenen denken, maar volgens het Woord hebben we ook een geest, en dat is ons onsterfelijke deel.
1 Thess. 5:23 zegt: “
En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.”
De tekst zegt dat je een ‘geheel oprechte geest’ hebt.
Geheel oprecht! Dat is 100% puur en zuiver. Dat kan ook echt, want de Heilige Geest woont in je. Jouw geest is, als een nieuwe schepping, volmaakt geschapen naar Gods beeld. Wat ziet God dan als Hij naar je kijkt? God ziet jou in de geest aan, dus Hij ziet je nu al als perfect. Je hoeft jezelf niet meer op te poetsen want je bent al goed en rechtvaardig! De nieuwe mens zit in je, daar valt niets meer aan te verbeteren.

Maar als je in de spiegel kijkt, zie nog steeds dezelfde persoon, met hetzelfde gezicht, en als je wat ouder bent, met dezelfde rimpels en vlekjes. Het laat geen beeld van volmaaktheid zien. Gelukkig dan maar dat God niet naar de buitenkant kijkt. Hij ziet het hart aan, dat wist Samuël al, God ziet jou van binnen. Als Hij daar een geestelijk levend persoon ziet, die in eenheid met Christus geschapen is, dan is Hij blij met jou! God aanvaardt je als Zijn kind, en niemand kan dat ooit veranderen, want je bent verzegeld door de Heilige Geest.

Wat een heerlijke realiteit is dat! Het geeft je de rust dat je aanvaard en geliefd bent, en dat God jouw Vader is, je Hemelse Abba. Een betere is er niet. Hij heeft jou lief, zelfs net zo lief als Hij Jezus lief heeft. Je bent niet minder geliefd dan Jezus zelf! Weet je wat de Vader van Jezus zei? “Dit is mijn geliefde Zoon in wie IK mijn welbehagen heb!” Zo zegt Hij hetzelfde over jou. “Ik heb jou lief, Ik zie jou met vreugde!”
Dit is dus de realiteit waarin we leven. God heeft met ons een nieuw begin gemaakt. Mijn heel Zijn hart heeft Hij jou een nieuwe kans gegeven. En dan is het oude voorbij, zie, het is alles nieuw geworden!4

Nogmaals: zijn we ons daarvan bewust? Zijn we niet vaak bezig om ‘geestelijk’ te denken, ‘geestelijk’ te acteren, en ons dus anders voor te doen dan we in werkelijkheid zijn? Als je probeert om geestelijk te zijn terwijl je van binnen nog zo dood als een pier bent, dan val je een keer door de mand. Dat overkwam mij in de zomer van 2006. Jarenlang dienst gedaan als ouderling in de kerk, maar ik wist niet of ik verzoend was met God. Toen ik daaraan ontdekt werd, toen viel ik door de mand! Ik wist geen antwoord te geven op de vraag die mij gesteld werd: “Als jij vandaag zou sterven, weet je dan waar je heen gaat?” Ik had iets willen zeggen, zoals: “Ik hoop het wel….” maar ik kon het niet uit mijn keel krijgen! Dan blijft er maar één ding over: vlucht tot Jezus, kniel bij het kruis en geef je over aan Hem! Dat heb ik ook gedaan, samen met degene die mij tot Jezus leidde, en toen was ik mijn last kwijt! Mijn geestelijke vader riep het uit naar zijn vrouw: “Wie in Christus is, is een nieuwe schepping!” Daar begreep ik eerst niets van. Ik??? Een nieuwe schepping?? Hoe dan? Maar daarna gaat het pas duidelijk worden, juist als je het Woord van God bestudeert. Het Woord is de geestelijke spiegel waarin je kunt zien wie je in Christus bent. Je bent niet alleen geliefd door de Vader, maar ook rechtvaardig en heilig. Je geest is nieuw! Gods Geest woont in je, dus God woont in mij! Het Woord zegt zelfs, dat wij als Jezus op de wereld zijn. 

Maar wat kun je jezelf nog tegenvallen. Jouw ziel is nog niet in lijn met het nieuwe leven wat in je is. Je ziel – dat zijn je gevoelens, je emoties, gedachten, herinneringen, jouw karakter.
De Bijbel roept je op om de nieuwe mens aan te trekken.5 Dus ga leven in overeenstemming met de Geest die in je is. Dat is een leerproces, het is de vernieuwing van je denken, en dat kan wel een leven lang duren. Maar heb geduld met jezelf, God heeft ook geduld met jou. Het nieuwe begin gaat wat uitwerken, je leven wordt compleet getransformeerd. De geest in jou beïnvloedt je denken en handelen, en geeft je gezondheid en nieuwe kracht.

Wow, die nieuwe mens is echt één bonk levenskracht!

Gebruik de nieuwe kans die God je geeft!

 

Luister ook eens naar het You Tube-onderwijs hierover van Andrew Wommack: https://youtu.be/uJJXZ3iNbiA?list=PLxUt1uzihGF8LsQnWv4_awll7FmoBPuO-

Luister eens naar Rend Collective: Second Chance https://youtu.be/W6RNJ6HDTpU

1Lukas 11:2 – Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.

22 Korinthe 5:17 – Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

3Genesis 6: 3 – …… maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

42 Korinthe 5:17 – Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

5Efeziërs 4:24 – en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

God geeft je geen doorn in je vlees!

Ken je het gezegde: De ‘doorn in het vlees’? Paulus had er één! Jij misschien ook? Christenen gebruiken dit vaak als een Bijbels argument om te ‘bewijzen’ dat je niet altijd genezen kunt worden. Paulus werd ook niet verlost van die doorn in het vlees, wordt er dan gezegd. Hij moest er maar mee leren leven. En juist op die manier gebruikte God hem op een geweldige manier. En dan wordt er gezegd: als Paulus al niet genezen werd, wat mopperen wij dan nog als we ziek zijn? Het komt toch allemaal ‘uit Gods Vaderlijke hand’?

In deze blog wil ik aantonen dat deze theorie niet klopt. Ik wil je laten zien, dat ziekte niet door God ingezet wordt als een middel om jou iets te leren of om je klein te houden of om je weer op het rechte pad terug te brengen. Maar ook, dat de doorn in het vlees niet eens een ziekte is!! En dat terwijl heel algemeen de uitlegging is dat het een ongeneeslijke ziekte was, waar Paulus mee te kampen had.

Laat ik hier dan ook heel duidelijk over zijn: God stuurt ons geen ziekte, geeft ons geen armoede, geeft de duivel geen recht om ons aan te vallen, nee, God wil enkel het goede in ons leven bewerken! De duivel kwam om te stelen, te slachten en te verderven, maar Jezus is gekomen zodat wij leven in overvloed hebben!
Het mag de ervaring van ieder kind van God zijn, dat we een goede Vader hebben. Je begrijpt misschien niet altijd dat God ‘er niets aan doet’, maar laten we in de eerste plaats gewoon vasthouden dat Jezus onze Verlosser, Bevrijder en Genezer is. En Hij heeft geen half werk gedaan!

Maar Paulus dan? God genas hem toch ook niet? Iedere keer komt die vraag weer boven. Maar laten we voor eens en voor altijd afrekenen met de misvatting dat die doorn een ziekte was. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Je hoeft alleen maar het tekstverband te lezen om te zien wat het wèl is: in 2 Kor. 11 gaat Paulus uitvoerig in op de vervolgingen die hij heeft meegemaakt. Geslagen door de Joden, hij was in gevaar tijdens zijn reizen door het woeste bergland van Turkije, hij zegt ervan (geciteerd uit de NBV): “Gaan anderen onder verleidingen gebukt, ik word erdoor verteerd.” Zò intens lijdt hij onder de tegenstand!

Daarna schrijft Paulus over visioenen en openbaringen, en daarna heeft hij het over iemand die hij kent, die geweldige openbaringen van God kreeg. Volgens mij schrijft Paulus hier over zichzelf. Als er iemand veel openbaringen had, dan was hij het wel. En wie heeft er meer bijgedragen aan het schrijven van het Nieuwe Testament dan Paulus? Zeg nou zelf: wie heeft er meer volken bereikt en heidenen tot discipelen gemaakt? Paulus was één van de krachtigste apostelen. In feite was de duivel doodsbang voor deze getuige van Christus, en probeerde hij er alles aan te doen om Paulus’ prediking te belemmeren en te stoppen. Voor dit doel had satan een speciale demonische geest aangesteld, één van de hoogste in het rijk van de duisternis. Die stookte zoveel mogelijk mensen tegen Paulus op. DAT WAS DE DOORN IN HET VLEES!

Ik zal dit verder duidelijk maken. Paulus zegt: “En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, zodat ik mij niet zou verheffen.” Het is tekenend, dat Paulus niet zegt: “God heeft mij die engel van de satan gestuurd….” Nee, dat zou ook onmogelijk zijn… God kan niets te maken hebben met de duisternis, Hij zal dus ook niet de duivel gebruiken om jou te straffen! Veel mensen vergelijken het met de situatie van Job, waar God de duivel toeliet om Job alles af te nemen en hem te pijnigen, maar bedenk dan dat Job nog NIET onder het Verbond van God viel, niet onder het Oude en zeker niet onder het Nieuwe Verbond, waar Jezus Christus de Hogepriester van is, Die Zichzelf ook als het Lam heeft gegeven. Dus laten we ons niet bang maken: Jezus heeft ons bevrijd van de vloek van de wet en uit de heerschappij van de duivel. God zal dus de satan niet als zijn loopjongen gebruiken want dan zou Hij Zijn verbond breken! God stuurt ons daarnaast ook geen plagen en ziekten, anders zou Hij ook Zijn verbond breken!

Goed dan, Paulus werd door een demon lastig gevallen, dat is een feit, maar dat wil dus niet zeggen dat hij ziek werd. Die duivelse geest stookte zijn tegenstanders op, en die bezorgden Paulus al die kwellingen, ontberingen, gevangenschap, stokslagen, geselingen, en steniging. De duivel wilde niet, dat Paulus’ openbaringen die hij door de Heilige Geest had ontvangen, verder bekend zouden worden en hij deed er alles aan om dit Woord te stoppen.

Maar er staat toch ook, dat Paulus God driemaal gebeden heeft om van deze ‘doorn’ verlost te worden? Gods antwoord was: “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht openbaart zich ten volle in zwakheid.” Dit antwoord betekent niet, dat God de duivel maar zijn gang laat gaan en dat Hij zijn handen van zijn knecht Paulus aftrekt — ik wil het zó lezen: “Paulus, Ik heb je zoveel genadegaven gegeven, zoveel kracht en autoriteit, dat jij door de Heilige Geest in je, weerstand kunt bieden aan de duivel. De Heilige Geest in jou werkt het uit dat je overal tegen bestand bent! Daarom hoef Ik geen actie te ondernemen om jou te bevrijden!”

En zo is het ook bij ons. “Ik vermag alle dingen in Hem, Die mij kracht geeft.” Zo mogen wij in het leven staan, ondanks alle tegenstand. God neemt dus geen maatregelen om Zich te wreken op onze tegenstanders. Dat zou zelfs tegen Zijn principes ingaan. Hij is genadig, volmaakt liefdevol, ook jegens de ‘slechtste’ mensen. Hij geeft in deze genade-tijd iedereen een kans om zich te bekeren, ook de grootste vijanden en vervolgers!

Maar…. die doorn dan? Waarom een ‘doorn’?
Dat kan ons duidelijk worden vanuit het Oude Testament. Ik noem één van de vier teksten die daarover gaan, namelijk:

Num. 33:55 (NBG) – Maar indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt.

De tegenstanders van Israël worden vergeleken met doorns en distels, ze zijn een voortdurende kwelling, een lichamelijk ongemak zelfs. En als je dat vergelijkt met de ‘doorn in het vlees’ van Paulus, en met de ‘satan, die hem met vuisten slaat’ dan zie je hierin hoe Paulus lijfelijke tegenstand te verduren kreeg. De duivel gebruikte mensen om Paulus met vuisten te slaan.

Maar, mensen houden vast aan hun eigen theorieën en proberen hun gelijk te ‘bewijzen’ met andere teksten. Er is de uitleg, dat Paulus misschien zwakke ogen had, die ontstoken waren en etterden, zodat hij niet om aan te zien was. Waar komt dit vandaan? Vergelijk Schrift met Schrift: Paulus schrijft er ook over, aan de mensen in de landstreek Galatië. Hij schrijft over een lichamelijke beproeving. De mensen in Galatië zagen Paulus zelfs als een engel van God die hun het Goede Nieuws kwam brengen. Paulus kwam bij hen ‘in lichamelijke zwakheid’ zegt hij zelf, en de Galaten hadden wel hun ogen willen uitrukken om aan Paulus te geven 1

Hoe kwam dat? Ook hier is de uitleg weer eenvoudig: Na de prediking in Lystra (een stad in Galatië) en de genezing van de verlamde man werd Paulus gestenigd. Ik denk zelf dat hij dood was en uit de dood is opgestaan, nadat zijn vrienden hem tot leven hadden terug geroepen. Maar hoe zal Paulus er toen uitgezien hebben, met al die builen en bloedplekken en kneuzingen? Niet om aan te zien! En toch ging hij verder en predikte in de volgende stad: de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. De mensen in die stad waren diep onder de indruk van het getuigenis van deze man van God, die hen ondanks zijn lichamelijke toestand met kracht het Evangelie van Jezus Christus verkondigde!

Zo is het wel duidelijk dat Paulus geen lichamelijk vertoon wilde, maar dat hij vertrouwde op de Heilige Geest die mensen overtuigt. En de prediking van dit Woord ging Paulus boven alles. Daar had hij zijn leven voor over als het moest. De prediker zelf overtuigt mensen niet, maar wat dan wèl? Het getuigenis van het Evangelie, dat bevestigd wordt door tekenen en wonderen!!

God verhoorde dus het gebed van Paulus niet… de Heer zei: “Mijn genade is u genoeg… Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht…” Misschien is het dan wel een verkeerd gebed geweest. God slaat de duivel niet van je af, want je hebt zelf de geestelijke wapenrusting gekregen om de duivel te weerstaan. Dat geldt ook voor ons dus! Wij hebben alle geestelijke gaven ontvangen om weerstand te bieden aan het kwaad. “Weersta de duivel en hij zal van u vlieden.” Wij kunnen dus door de kracht die in ons is, de duivel weerstaan. Maar we kunnen wel aangevallen worden, en zelfs vervolging wordt ons niet bespaard. Jezus zei: “Indien ze Mij hebben vervolgd, zij zullen ook u vervolgen…”.

Tenslotte:

 • Kunnen wij een ziekte ‘mijn doorn in het vlees’ noemen? NIET dus!! Als je zo’n doorn in het vlees zou willen hebben, moet je ook maar genoegen nemen met ook zoveel vervolgingen als Paulus!
 • Waar moet je om bidden als je bestreden wordt? Als je situatie moeilijk is, bid dan niet om verwijdering van de moeilijkheden, maar om WIJSHEID om ermee om te gaan! God is je Vader; Hij geeft je zegeningen en nog eens zegeningen. Jezus Christus heeft de vloek van de Wet op zich genomen en ons daarvan bevrijd. Wij zijn ook van alle heerschappij van de duivel verlost. Christus is onze Heer, Hij alleen. Hij is Overwinnaar, en wij zijn meer dan overwinnaars door hem!
 • Jezus zei: Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. 2

Samenvattend:

 1. Ziekte komt niet van God (maar als je het toch krijgt, is dat een aanval van de verkeerde kant)
 2. God straft ons nooit meer voor onze overtredingen. Dat heeft Jezus al aan het kruis voor ons gedragen.
 3. Wij hebben in Jezus’ Naam autoriteit om alle werken van de duivel te weerstaan.
 4. Christus heeft onze overwinning al behaald en wij mogen daarin staan en standhouden.

 

Zie voor het diepgaande onderwijs van Andrew Wommack over dit onderwerp: http://www.andrewwommack.nl/images/Studiemateriaal/PDF_Andrew_Wommack/2_Doorn_in_het_vlees.pdf

https://youtu.be/64C_szOhKe4?list=PLxUt1uzihGF8_EFE1JhRWSiEGi_URQ2xs

 

1 Galaten 4:13
2 Lukas 10:19

Gezondheid en genezing voor iedereen

Het verlossingswerk van Christus is een totaalpakket. Ook genezing hoort erbij.

We zien om ons heen velen die lijden aan ziekten, en misschien ben jij ook één van hen. En meestal is er ook geen verschil te zien tussen christenen en niet-gelovigen. Is dus de christelijke gemeente in dat opzicht niet anders dan de wereld?

Ik wil met deze blog graag aantonen dat wij als gelovigen in Christus de genade hebben ontvangen om in gezondheid te leven. Dit in tegenstelling met de ‘wereld’. Gezondheid bedienen (uitdelen) is dan ook één van de belangrijke taken van de gemeente. Het is geen monopolie van de medische wetenschap, maar een onderdeel van de bediening van het Evangelie, die gepaard gaat en bevestigd wordt door tekenen en wonderen.

Tekenen en wonderen, en dus ook genezing, hebben een belangrijke functie: ze laten zien dat Jezus leeft en getuigen van Gods genade voor ons. Genezing laat zien dat wij een Genezer hebben! Hij is het, Degene die ons gemaakt heeft en tevens Degene die ons gered heeft uit de heerschappij van de satan, en Hij, Jezus de Christus, die de vloek van de zonde en de ziekte heeft weggenomen!

Als je dit te kort door de bocht vindt, haak dan nog niet af…………….. Ik ben me ervan bewust dat de realiteit van het leven met God niet altijd zo duidelijk is. Ik zie ook om me heen hoe christenen worstelen met allerlei dingen en speciaal met hun gezondheid. Ik ben daar zelf ook mee bezig, en ervaar nog niet de overwinning op ieder gebied. De ene ziekte en zwakheid heb ik dankzij Gods genade onder controle, en bij de andere is de genezing blijkbaar nog niet doorgebroken. Als ik voor mensen bid en genezing uitspreek, werkt het soms wel en soms niet. Wat zijn daar de oorzaken van? Ik begin er steeds meer van te begrijpen maar ik besef ook dat ik lang niet alles begrijp. Maar ik ben wel in ontwikkeling en God wil ons nog veel meer duidelijk maken en Zijn kracht openbaren, dat is zeker!

Laten we eens kijken naar de Bijbel. Wat zegt het Woord van God over genezing?

God zegt dat Hij de Heer is Die geneest (Exodus 15:26). Toen God Israël verloste, was er niemand zwak of ziek. Ze hadden het teken van het Verbond ontvangen in het geslachte Paaslam, ze hadden het Pascha gekregen als een teken van de verlossing uit Egypte, en God beloofde dat Hij geen van de ziekten van Egypte op hen zou leggen (Deut. 7:15), en ook geen andere ziekten. Gods verlossing uit het slavenhuis was een complete verlossing, en Hij beloofde het volk, dat ze welvaart, overwinning en zegen op ieder gebied van hun leven zouden ontvangen – als ze zich tenminste aan Gods geboden wilden houden. God had het plan om Israël tot het meest welvarende, gezonde en gezegende volk op aarde te maken, een voorbeeld voor alle volken!

Nu blijkt het uit het vervolg van het Oude Testament dat Israël telkens weer van God afdwaalde en dat ze daardoor de zegeningen misliepen en de vloek van de wet (Deut. 28) over zich haalden. In het Oude Testament zien we ondanks de ontrouw van de mens telkens weer Gods hart voor verzoening en genezing, zie de wonderen van de profeten Elia en Elisa, en de profetieën van Jesaja: “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,onze smarten heeft Hij gedragen … De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”(Jesaja 53:4,5). Let wel: dit staat in de verleden tijd! Jezus’ verlossende werk is al gebeurd, het is al volbracht!

Kijk eens naar de Naam van Jezus. De woorden voor verlossing/bevrijding/genezing zijn in het OT Hebreeuws yshuw’ ah. Dit woord voor ‘verlossing/bevrijding/genezing’ wordt in het Nieuwe Testament als Naam voor Jezus gebruikt. Jeshua, Jezus. Hij is dus de Verlosser, Bevrijder en Genezer.

Als er iets is waardoor Jezus’ werk op aarde gekenmerkt werd, dan was het toch wel door de vele tekenen en wonderen die Hij deed? Alle zondaren die bij Hem kwamen, ontvingen Gods genade! Allen die door de duivel overweldigd waren, werden bevrijd! Alle zieken die bij Hem kwamen ontvingen genezing! Dit is nu het hart van God de Vader, om het verlossingswerk van Zijn Zoon op aarde te zien! Hij wil mensen zegenen door het werk van Christus. Hij deelt de gaven die Christus heeft verdiend, aan ons uit. Ja, want laat het ook duidelijk zijn dat Jezus er met Zijn bloed voor heeft betaald om ons te reinigen van het kwaad, en Hij heeft zijn lichaam laten verbreken om ons heelheid te geven. Door Zijn striemen is ons genezing geworden zegt Jesaja, en Petrus herhaalt het heel duidelijk: “Door Zijn striemen bent u genezen.”

Stel je eens voor, dat Jezus voor één zonde niet betaald zou hebben – dan gingen we allemaal verloren! Hij heeft alles betaald dus. Net zo heeft Jezus voor iedere ziekte betaald. Genezing ontvangen we door het geloof in Zijn Naam. Je mag vanuit het Woord leren dat Christus alles volbracht heeft, en dan ga je het geschenk van vergeving zien, je mag het geschenk aanpakken en het uitpakken. Zo heeft Jezus ook verlossing bewerkt op ieder terrein van je leven, inclusief je gezondheid. Uit genade en door geloof ontvang je wat God voor je klaar heeft liggen. Zo staat er in Efeziërs 2:8 dat je ‘uit genade, door geloof’ zalig bent geworden. Dat woord ‘zalig’ kun je vanuit het Grieks vertalen door ‘gered’ maar ook door: ‘genezen’(!)

De conclusie is: door geloof ontvang je alles wat God voor je heeft, inclusief genezing voor je lichaam. Jezus Christus heeft ervoor betaald!

En dan horen we vaak in genezingsdiensten: “Laten we eens zien of God een wonder gaat doen”, of: “Misschien wil God je genezen,” of: Laten we bidden of God wonderen gaat doen.” Is dat wel het juiste beeld? Moeten we God nog steeds overhalen om iets te doen of is God onvoorspelbaar bezig om voor de één een wonder te doen en de ander maar vergeefs te laten wachten? Als we er zo over denken, hebben we nog steeds het beeld van God Die willekeurig handelt en de ene mens voortrekt boven de andere… Of is Hij ‘soeverein’ en doet Hij iets wat boven alle kritiek verheven is? Geeft Hij met de ene hand en neemt Hij het weer met de andere terug?

Op grond van het betrouwbare Woord van God wil ik het heel anders bekijken: God wil iedereen die tot Jezus komt, genezen; wij hebben de Naam van Jezus ontvangen in Wie al Gods beloften JA en AMEN zijn, tot heerlijkheid van God!

Dan kunnen wij worstelen met genezing, om het ons eigen te maken, maar van Gods kant staat het vast. Hij heeft in Christus al voorzien in alles wat we nodig hebben. Genezing is een onderdeel van het volbrachte werk van Christus. Daarom ga ik ervoor, dat we op zieken de handen opleggen en genezing uitspreken in Jezus’ Naam. We hoeven er niet om te smeken, we hoeven God niet te verbidden, we mogen leren om te ontvangen waar Hij in genade al in voorzien heeft. Vernieuwing van je denken is dan nodig, want daar zitten de hindernissen om te ontvangen waar Jezus al in voorzien heeft.

Welke hindernissen dan?

 1. De gedachte dat we alle ‘middelen’ achter de hand hebben – dat zorgt dat je toevlucht neemt tot de zorg, de medicijnen en de behandelmethodes die er zijn en dat wekt het idee dat dit je eerste keus is. Eerst de dokter, en daarna God bidden om een zegen over de behandeling. Dit is de omgekeerde volgorde!
 2. Je ervaring dat er om je heen zo veel zieken zijn die ook niet genezen – dat verkleint je geloof in Gods methode.
 3. De angst voor meningen van mensen – ze zouden je voor gek verklaren als je je genezing van Jezus verwacht.
 4. Een grote hindernis is ook: een gebrek aan ervaringskennis van Gods karakter en van kennis van het Woord.
 5. Misschien wel de grootste hindernis: het rationele denken, waardoor we alles willen beredeneren en analyseren. Dat is tegengesteld aan een kinderlijk geloof dat God helemaal vertrouwt.

Er is nog veel en veel meer te zeggen over het onderwerp genezing, maar ik wil het nu laten bij de volgende Bijbelse noties:

 • Jezus gaf de kerk de opdracht om zieken te genezen en demonen uit te werpen en zelfs doden op te wekken. We zien de eerste gemeente wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Jezus gaf ook de gave van genezing aan de kerk. (1 Cor. 12).
 • Jakobus vraagt of er iemand in de gemeente ziek is (Jakobus 5:14). Alleen al die vraag impliceert dat er niet veel zieken onder ons zouden moeten zijn, en Jakobus geeft ook meteen de stappen tot genezing aan.
 • We moeten onszelf aanvuren om het werk van de vijand in ons lichaam te weerstaan. Net zoals we door Gods genade in heiligheid willen wandelen, mogen we door Zijn genade wandelen in gezondheid.

Dan vragen velen: maar Paulus was ook ziek?!
Hoe zit het dan met de doorn in het vlees bij Paulus?
Daarover wil ik het de volgende keer hebben.
De Bijbelse oplossing voor dit probleem is zo helder en zuiver, dat je er verbaasd over zult staan!

Zie ook: http://www.geloofinbeweging.nl/index.php/onderwijs/jezus-genezing-in-2016

en ook: http://www.geloofinbeweging.nl/index.php/onderwijs/jij-helemaal-nieuw